تبلیغات
سربازان سبز - ..:: اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی ایران ::..
یکشنبه 27 دی 1388

..:: اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی ایران ::..

   نوشته شده توسط: کورش موسوی    نوع مطلب :احزاب در ایران ،

..:: اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی ایران ::..

ماده 1. نام حزب، حزب کارگزاران سازندگی ایران است که در این اساسنامه به اختصار حزب نامیده می شود.

ماده 2. دفتر مرکزی حزب که بالاترین سازمان اجرایی است در تهران مستقر می باشد.

ماده 3. ارکان حزب عبارتند از هیات موسس، کانون های حزبی، کنگره های استانی، کنگره سراسری، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان.

ماده 4. هیات موسس متشکل از اشخاص حقیقی است که علاوه بر تاسیس حزب تا تشکیل اولین کنگره، جانشین کنگره های استانی و سراسری حزب خواهند بود.

ماده 5. کلیه افرادی که مرامنامه، اساسنامه و خط مشی حزب را پذیرفته و متقاضی عضویت باشند در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت حزب در آیند.

1.     التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2.     عدم وابستگی به گروه های محارب و معاند جمهوری اسلامی.

3.     عدم عضویت در سایر احزاب و تشکل های سیاسی.

آیین نامه و ضوابط عضویت به تصویب شورای مرکزی می رسد.

..:: اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی ایران ::..

ماده 1. نام حزب، حزب کارگزاران سازندگی ایران است که در این اساسنامه به اختصار حزب نامیده می شود.

ماده 2. دفتر مرکزی حزب که بالاترین سازمان اجرایی است در تهران مستقر می باشد.

ماده 3. ارکان حزب عبارتند از هیات موسس، کانون های حزبی، کنگره های استانی، کنگره سراسری، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان.

ماده 4. هیات موسس متشکل از اشخاص حقیقی است که علاوه بر تاسیس حزب تا تشکیل اولین کنگره، جانشین کنگره های استانی و سراسری حزب خواهند بود.

ماده 5. کلیه افرادی که مرامنامه، اساسنامه و خط مشی حزب را پذیرفته و متقاضی عضویت باشند در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت حزب در آیند.

1.     التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2.     عدم وابستگی به گروه های محارب و معاند جمهوری اسلامی.

3.     عدم عضویت در سایر احزاب و تشکل های سیاسی.

آیین نامه و ضوابط عضویت به تصویب شورای مرکزی می رسد.

ماده 6. کانون حزبی، واحد بنیادی حزب است که با اجتماع جمعی از اعضا که علاوه بر عضویت در حزب دارای مشترکات صنفی، تخصصی، منطقه ای و قومی و ... می باشند، تشکیل می گردد. آیین نامه و ضوابط تشکیل کانون های حزبی به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید که عضویت هر فرد منوط  به مشارکت در یک کانون حزبی است.

ماده 7. کنگره استانی متشکل از روسای کانون های حزبی در سطح استان است که بالاترین مرجع حزب در هر استان تلقی می گردد. ضوابط و چگونگی تشکیل و وظایف کنگره استانی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می رسد.

ماده 8. کنگره سراسری بالاترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری حزب می باشد که با عضویت روسای کانون های حزبی سراسر کشور و به صورت عادی در هر سال یک بار تشکیل می گردد. اجلاس کنگره با حضور دو سوم  اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای موافق نصف به علاوه یک حاضران معتبر خواهد بود مگر آن که در این اساسنامه حد نصاب دیگری تعیین شده باشد.

ماده 9. وظایف کنگره سراسری:

1.     انتخاب شورای مرکزی و بازرسان

2.     استماع گزارش شورای مرکزی و بازرسان و بررسی عملکرد حزب در دوره گذشته.

3.     تصویب خطوط کلی و سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت.

4.     تصویب تغییرات اساسنامه.

تبصره 1: کنگره فوق العاده برای تغییر و ترمیم شورای مرکزی، تغییر و اصلاح خط مشی، سیاست ها و یا انحلال حزب تشکیل خواهد شد.

تبصره 2: آیین نامه تشکیل اولین کنگره حزب به تصویب هیات موسس خواهد رسید و برای کنگره های عادی و فوق العاده بعدی آیین نامه مربوط به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.

تبصره 3: تغییرات اساسنامه باید به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب برسد.

ماده 10. شورای مرکزی متشکل از 25 نفر از شخصیت های سیاسی، مذهبی حزب می باشد که به وسیله کنگره سراسری برای مدت دو سال انتخاب می شوند. رسمیت جلسات شورای مرکزی با حضور دو سوم اعضا و تصمیمات با رای موافق نصف به علاوه یک حاضران معتبر خواهد بود مگر آن که در این اساسنامه نصاب دیگری تعیین شده باشد.

تبصره 1: احکام اعضای شورای مرکزی و بازرسان به وسیله رئیس کنگره صادر خواهد شد.

تبصره 2: یکسال پس از استقرار اولین شورای مرکزی حزب دوازده نفر از بیست و چهار نفر (رئیس شورا مستثنی است) به قید قرعه مستعفی شناخته شده و اقدامات لازم توسط کنگره برای تکمیل شورا به عمل خواهد آمد. پس از آن در هر سال به جای افرادی که در دوره آنان سپری شده است افراد جایگزین تعیین خواهد شد.

تبصره 3: انتخاب مجدد افراد برای عضویت در شورای مرکزی بلامانع است.

ماده 11. وظایف شورای مرکزی:

1.     انتخاب دبیرکل از بین خود با دو سوم آرای موافق حاضران.

2.     برنامه ریزی و اقدام برای تحقق اهداف مذکور در مرامنامه و اساسنامه و اجرای مصوبات کنگره سراسری.

3.     تصویب آیین نامه های حزب با پیشنهاد دبیرکل و رای موافق دو سوم حاضران.

4.     عزل دبیرکل با پیشنهاد یک سوم اعضا و تصویب دو سوم حاضران.

5.     تصویب تشکیلات و نمودار سازمانی ستاد مرکزی، واحد استانی و شهرستانی.

6.     تشکیل و نظارت بر فعالیت واحد ارزشیابی و نظارت کمیته انضباطی.

7.     انتخاب خزانه دار کل با رای دو سوم حاضران.

8.     تایید انتصاب قائم مقام دبیرکل.

9.     تصویب بودجه و ترازنامه.

10.ارائه پیشنهاد تغییر اساسنامه در موارد لزوم به کنگره سراسری.

11.سایر وظایفی که کنگره سراسری محول خواهد کرد.

تبصره: شورا می تواند بخشی از وظایف خود را به کمیسیون های خود یا دبیر کل تفویض نماید.

ماده 12. دبیرکل که عالی ترین مقام اجرایی حزب است دارای وظایفی به شرح زیر است:

1.     اداره کلیه امور اجرایی و اداری حزب.

2.     اجرای مصوبات کنگره و شورای مرکزی.

3.     حضور در کلیه مجامع اداری و سیاسی به عنوان نماینده حزب.

4.     اعلام مواضع رسمی حزب پس از تصویب شورای مرکزی.

5.     اداره کلیه واحدهای دفتر مرکزی، صدور احکام، عزل و نصب مدیران و جابجایی آن ها.

6.     برنامه ریزی برای استقرار و گسترش حزب و ایجاد سازمان متناسب با اهداف و خط مشی ها.

7.     انجام سایر امور محوله توسط شورای مرکزی.

تبصره: دبیرکل دارای یک قائم مقام بوده که با پیشنهاد وی و تایید شورای مرکزی منصوب خواهد شد و در غیاب دبیرکل وظایف وی را بر عهده خواهد داشت. علاوه بر آن دبیر کل می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به قائم مقام خود تفویض نماید.

ماده 13. حزب دارای بازرسانی است که توسط کنگره انتخاب خواهند شد. تعداد بازرسان و شرح وظایف آنان مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب کنگره سراسری خواهد رسید.

ماده 14. بازرسان منتخب کنگره سراسری حق شرکت در جلسات شورای مرکزی، شورای حزب استان ها و شهرستان ها و کلیه کانون های حزب را داشته و می توانند به کلیه مدارک حزب دسترسی داشته باشند و چنانچه موردی بر خلاف اساسنامه و آیین نامه های مصوب مشاهده کنند به شورای مرکزی تذکر خواهند داد. شورای مرکزی موظف است یک ماه قبل از تشکیل کنگره سراسری یک نسخه از گزارش عملکرد خود را که قرار است در جلسه کنگره سراسری قرائت کند به بازرسان تسلیم نماید. بازرسان گزارش نهایی خود را در عملکرد حزب به کنگره سراسری تقدیم خواهند نمود.

ماده 15. در هر استان حزب دارای تشکیلاتی است که آیین نامه تشکیل آن به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.

تبصره: ایجاد تشکیلات استانی در هر استان باید به تایید مقامات ذیربط برسد.

ماده 16. بودجه حزب از محل حق عضویت اعضا، کمک های مردمی و درآمدهای ناشی از اداره موسسات وابسته تامین می گردد.

تبصره 1: حزب مجاز به قبول کمک های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی نمی باشد.

تبصره 2: گزارش مالی سالانه حزب شامل کلیه درآمدها و هزینه ها به کمیسیون ماده 10 احزاب تسلیم خواهد شد.

ماده 17. حزب به پیشنهاد چهار پنجم اعضای شورای مرکزی و تصویب دو سوم اعضای کنگره فوق العاده منحل می گردد. چنانچه انحلال حزب به تصویب برسد، هیات تصفیه مرکب از هفت نفر با تصویب کنگره فوق العاده ای که انحلال را تصویب نموده است تعیین تا به امور مالی و دیگر امور مربوطه رسیدگی کنند. هیات مزبور موظف است با نظارت دقیق بازرسان حزب وظایف محوله را ظرف سه ماه انجام و گزارش اقدامات خویش را به اطلاع شورای مرکزی برساند. هیچیک از اموال منقول و غیر منقول به اعضای هیات موسس و شورای مرکزی تعلق نمی گیرد و توسط هیات تصفیه به موسسات عام المنفعه منتقل می شود.

تبصره: انحلال حزب و تشکیل هیات تصفیه و کلیه اقدامات ماده 17 زیر نظر کمیسیون ماده 10 احزاب انجام می شود.

ماده 18. این اساسنامه در هجده ماده و یازده تبصره به تصویب هیات موسس رسیده است.


real psychic
شنبه 15 مهر 1396 04:14 ب.ظ
اگر کسی بخواهد دیدگاه کارشناسان در مورد وبلاگ نویسی و ساخت سایت پس از آن داشته باشد، من پیشنهاد می کنم او را برای بازدید سریع از این وب سایت، پرداخت کنید، نگه داشتن کار دلپذیر.
cheap phone psychic reading
یکشنبه 19 شهریور 1396 04:45 ب.ظ
سلام به همه، چطور همه چیز را می بینم، فکر می کنم هر کس از این وب سایت بیشتر استفاده می کند، و نظرات شما برای افراد جدید بسیار جذاب است.
cheap phone psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 03:48 ب.ظ
این وبسایت... چطور می توانم بگویم؟ مربوط!! در نهایت چیزی پیدا کردم که
به من کمک کرد. خیلی ممنون!
std screening near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 02:57 ق.ظ
سهم برجسته! من فقط این را به یک همکار کاری که انجام می دادم فرستادم
یک تکلیف کوچک در این زمینه. و او در واقع به من شام بخورد چون من آن را کشف کردم
برای او... لول بنابراین اجازه بدهید این را به....
ممنون بابت غذا!! اما آره، ممنون برای گذراندن وقت برای بحث در مورد این موضوع اینجا در مورد شما
سایت اینترنتی.
std testing near me
شنبه 18 شهریور 1396 09:41 ب.ظ
با این حال، پست خوبی بود، مایل بودم بدانم اگر شما می توانید کمی بیشتر در مورد این موضوع بنویسید؟
من می توانم بسیار سپاسگزارم اگر بتوانید کمی بیشتر توضیح دهید.
به تو برکت دهد!
maverik viniales
سه شنبه 17 مرداد 1396 09:27 ب.ظ
http://www.motogp.com
Lucy
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:43 ب.ظ
These are in fact wonderful ideas in regarding blogging.
You have touched some good points here. Any way
keep up wrinting.
How much can you grow from stretching?
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:09 ق.ظ
That is really interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your feed and sit up for in search of more of your excellent post.
Additionally, I've shared your site in my social networks
hangschusterman.hatenablog.com
شنبه 14 مرداد 1396 10:27 ق.ظ
Hi Dear, are you in fact visiting this site daily,
if so then you will without doubt obtain good experience.
Foot Complaints
جمعه 13 مرداد 1396 07:18 ب.ظ
Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your site is excellent, as well as the content!
chaturbate generator
پنجشنبه 12 مرداد 1396 07:56 ب.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually
something that I think I would never understand.

It seems too complex and very broad for me. I'm looking forward for your next post,
I'll try to get the hang of it!
Jacob
دوشنبه 9 مرداد 1396 08:22 ب.ظ
Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your next write
ups thank you once again.
Arlene
دوشنبه 9 مرداد 1396 08:17 ب.ظ
Thank you, I've just been searching for information about this topic for a while and yours
is the greatest I've came upon till now. But, what concerning
the conclusion? Are you positive concerning the supply?
Edna
دوشنبه 9 مرداد 1396 08:02 ب.ظ
Hello, I enjoy reading through your article. I wanted to write a little comment
to support you.
Wilhemina
دوشنبه 9 مرداد 1396 08:02 ب.ظ
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you
hire someone to do it for you? Plz respond as I'm looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from.

thanks
Foot Complaints
یکشنبه 8 مرداد 1396 08:51 ق.ظ
My partner and I stumbled over here different web page and thought I
might as well check things out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to looking at your web page repeatedly.
http://heleneori.weebly.com/about.html
شنبه 7 مرداد 1396 10:58 ب.ظ
Very good post. I will be experiencing many of these issues as well..
What makes you grow taller during puberty?
شنبه 7 مرداد 1396 08:58 ب.ظ
Hey there would you mind sharing which blog platform you're using?
I'm going to start my own blog soon but I'm having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your layout seems different then most blogs
and I'm looking for something unique.
P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!
How do you grow?
شنبه 7 مرداد 1396 06:06 ب.ظ
Pretty component of content. I simply stumbled upon your
weblog and in accession capital to say that I acquire in fact loved account your blog
posts. Any way I will be subscribing on your feeds or even I achievement you access constantly fast.
محمد رضا مقبلی
سه شنبه 13 تیر 1396 05:23 ب.ظ
با سلام و خسته نباشید ادرس و تلفن دفتر کارگزاران سازندگی دفتر مرکزی را میخاستم لطفا برام ارسال کنید.09336500570
morenojtrnzaobaz.exteen.com
چهارشنبه 7 تیر 1396 07:56 ب.ظ
I was wondering if you ever considered changing the page layout of your blog?
Its very well written; I love what youve got to say. But
maybe you could a little more in the way of content so people could connect with
it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images.
Maybe you could space it out better?
std testing centers
یکشنبه 4 تیر 1396 11:46 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در
آغاز آیا واقعا کار خوب با من پس از
برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما در واقع
موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.
من با این حال مشکل خود را با فراز
در مفروضات و یک خواهد را سادگی به پر
کسانی که معافیت. اگر شما که می توانید انجام من را
قطعا بود تحت تاثیر قرار داد.
home std test kit
یکشنبه 4 تیر 1396 11:15 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا نه کار خوب با من پس از
برخی از زمان. جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.
من این کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما
خواهد را سادگی به پر همه کسانی معافیت.

در این رویداد شما که می توانید انجام من خواهد بدون شک
تا پایان در گم.
رضااشكوه
پنجشنبه 25 خرداد 1396 02:27 ب.ظ
درود
رضااشكوه هستم از اهواز و بسیار مایل و علاقه مند هستم در حزب عضو شوم و فعالیت داشته باشم
09167109144 شماره ی تماس
محمد حسن مولایی تاری
شنبه 13 خرداد 1396 09:02 ق.ظ
با سلام . نحوه عضویت در حزب را می خواستم بدانم . ممنون
09124589947
مهدی امینی
پنجشنبه 4 خرداد 1396 12:15 ق.ظ
بنده مایلم در حزب کارگزاران سازندگی عضو شوم لطفا مسعدتهای لاذم را مبذول بفرمایید.باتشکر
std testing centers
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:26 ق.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا واقعا نشستن کاملا
با من پس از برخی از زمان. جایی درون
پاراگراف شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.
من با این حال مشکل خود را با فراز در منطق و شما خواهد را سادگی به پر کسانی که شکاف.
در این رویداد شما که می توانید
انجام من می بدون شک بود مجذوب.
Terrance
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:18 ب.ظ
Great web site you've got here.. It's difficult to find high quality writing like yours nowadays.
I honestly appreciate individuals like you! Take care!!
Kandi
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:17 ب.ظ
Very good information. Lucky me I discovered
your blog by accident (stumbleupon). I have saved as a favorite
for later!
Hector
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:23 ق.ظ
Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit
and sources back to your website? My blog is
in the exact same niche as yours and my users would really benefit from a lot of the information you provide here.
Please let me know if this okay with you. Regards!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30