تبلیغات
سربازان سبز - ..:: اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی ایران ::..
یکشنبه 27 دی 1388

..:: اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی ایران ::..

   نوشته شده توسط: کورش موسوی    نوع مطلب :احزاب در ایران ،

..:: اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی ایران ::..

ماده 1. نام حزب، حزب کارگزاران سازندگی ایران است که در این اساسنامه به اختصار حزب نامیده می شود.

ماده 2. دفتر مرکزی حزب که بالاترین سازمان اجرایی است در تهران مستقر می باشد.

ماده 3. ارکان حزب عبارتند از هیات موسس، کانون های حزبی، کنگره های استانی، کنگره سراسری، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان.

ماده 4. هیات موسس متشکل از اشخاص حقیقی است که علاوه بر تاسیس حزب تا تشکیل اولین کنگره، جانشین کنگره های استانی و سراسری حزب خواهند بود.

ماده 5. کلیه افرادی که مرامنامه، اساسنامه و خط مشی حزب را پذیرفته و متقاضی عضویت باشند در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت حزب در آیند.

1.     التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2.     عدم وابستگی به گروه های محارب و معاند جمهوری اسلامی.

3.     عدم عضویت در سایر احزاب و تشکل های سیاسی.

آیین نامه و ضوابط عضویت به تصویب شورای مرکزی می رسد.

..:: اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی ایران ::..

ماده 1. نام حزب، حزب کارگزاران سازندگی ایران است که در این اساسنامه به اختصار حزب نامیده می شود.

ماده 2. دفتر مرکزی حزب که بالاترین سازمان اجرایی است در تهران مستقر می باشد.

ماده 3. ارکان حزب عبارتند از هیات موسس، کانون های حزبی، کنگره های استانی، کنگره سراسری، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان.

ماده 4. هیات موسس متشکل از اشخاص حقیقی است که علاوه بر تاسیس حزب تا تشکیل اولین کنگره، جانشین کنگره های استانی و سراسری حزب خواهند بود.

ماده 5. کلیه افرادی که مرامنامه، اساسنامه و خط مشی حزب را پذیرفته و متقاضی عضویت باشند در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت حزب در آیند.

1.     التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2.     عدم وابستگی به گروه های محارب و معاند جمهوری اسلامی.

3.     عدم عضویت در سایر احزاب و تشکل های سیاسی.

آیین نامه و ضوابط عضویت به تصویب شورای مرکزی می رسد.

ماده 6. کانون حزبی، واحد بنیادی حزب است که با اجتماع جمعی از اعضا که علاوه بر عضویت در حزب دارای مشترکات صنفی، تخصصی، منطقه ای و قومی و ... می باشند، تشکیل می گردد. آیین نامه و ضوابط تشکیل کانون های حزبی به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید که عضویت هر فرد منوط  به مشارکت در یک کانون حزبی است.

ماده 7. کنگره استانی متشکل از روسای کانون های حزبی در سطح استان است که بالاترین مرجع حزب در هر استان تلقی می گردد. ضوابط و چگونگی تشکیل و وظایف کنگره استانی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می رسد.

ماده 8. کنگره سراسری بالاترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری حزب می باشد که با عضویت روسای کانون های حزبی سراسر کشور و به صورت عادی در هر سال یک بار تشکیل می گردد. اجلاس کنگره با حضور دو سوم  اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای موافق نصف به علاوه یک حاضران معتبر خواهد بود مگر آن که در این اساسنامه حد نصاب دیگری تعیین شده باشد.

ماده 9. وظایف کنگره سراسری:

1.     انتخاب شورای مرکزی و بازرسان

2.     استماع گزارش شورای مرکزی و بازرسان و بررسی عملکرد حزب در دوره گذشته.

3.     تصویب خطوط کلی و سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت.

4.     تصویب تغییرات اساسنامه.

تبصره 1: کنگره فوق العاده برای تغییر و ترمیم شورای مرکزی، تغییر و اصلاح خط مشی، سیاست ها و یا انحلال حزب تشکیل خواهد شد.

تبصره 2: آیین نامه تشکیل اولین کنگره حزب به تصویب هیات موسس خواهد رسید و برای کنگره های عادی و فوق العاده بعدی آیین نامه مربوط به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.

تبصره 3: تغییرات اساسنامه باید به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب برسد.

ماده 10. شورای مرکزی متشکل از 25 نفر از شخصیت های سیاسی، مذهبی حزب می باشد که به وسیله کنگره سراسری برای مدت دو سال انتخاب می شوند. رسمیت جلسات شورای مرکزی با حضور دو سوم اعضا و تصمیمات با رای موافق نصف به علاوه یک حاضران معتبر خواهد بود مگر آن که در این اساسنامه نصاب دیگری تعیین شده باشد.

تبصره 1: احکام اعضای شورای مرکزی و بازرسان به وسیله رئیس کنگره صادر خواهد شد.

تبصره 2: یکسال پس از استقرار اولین شورای مرکزی حزب دوازده نفر از بیست و چهار نفر (رئیس شورا مستثنی است) به قید قرعه مستعفی شناخته شده و اقدامات لازم توسط کنگره برای تکمیل شورا به عمل خواهد آمد. پس از آن در هر سال به جای افرادی که در دوره آنان سپری شده است افراد جایگزین تعیین خواهد شد.

تبصره 3: انتخاب مجدد افراد برای عضویت در شورای مرکزی بلامانع است.

ماده 11. وظایف شورای مرکزی:

1.     انتخاب دبیرکل از بین خود با دو سوم آرای موافق حاضران.

2.     برنامه ریزی و اقدام برای تحقق اهداف مذکور در مرامنامه و اساسنامه و اجرای مصوبات کنگره سراسری.

3.     تصویب آیین نامه های حزب با پیشنهاد دبیرکل و رای موافق دو سوم حاضران.

4.     عزل دبیرکل با پیشنهاد یک سوم اعضا و تصویب دو سوم حاضران.

5.     تصویب تشکیلات و نمودار سازمانی ستاد مرکزی، واحد استانی و شهرستانی.

6.     تشکیل و نظارت بر فعالیت واحد ارزشیابی و نظارت کمیته انضباطی.

7.     انتخاب خزانه دار کل با رای دو سوم حاضران.

8.     تایید انتصاب قائم مقام دبیرکل.

9.     تصویب بودجه و ترازنامه.

10.ارائه پیشنهاد تغییر اساسنامه در موارد لزوم به کنگره سراسری.

11.سایر وظایفی که کنگره سراسری محول خواهد کرد.

تبصره: شورا می تواند بخشی از وظایف خود را به کمیسیون های خود یا دبیر کل تفویض نماید.

ماده 12. دبیرکل که عالی ترین مقام اجرایی حزب است دارای وظایفی به شرح زیر است:

1.     اداره کلیه امور اجرایی و اداری حزب.

2.     اجرای مصوبات کنگره و شورای مرکزی.

3.     حضور در کلیه مجامع اداری و سیاسی به عنوان نماینده حزب.

4.     اعلام مواضع رسمی حزب پس از تصویب شورای مرکزی.

5.     اداره کلیه واحدهای دفتر مرکزی، صدور احکام، عزل و نصب مدیران و جابجایی آن ها.

6.     برنامه ریزی برای استقرار و گسترش حزب و ایجاد سازمان متناسب با اهداف و خط مشی ها.

7.     انجام سایر امور محوله توسط شورای مرکزی.

تبصره: دبیرکل دارای یک قائم مقام بوده که با پیشنهاد وی و تایید شورای مرکزی منصوب خواهد شد و در غیاب دبیرکل وظایف وی را بر عهده خواهد داشت. علاوه بر آن دبیر کل می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به قائم مقام خود تفویض نماید.

ماده 13. حزب دارای بازرسانی است که توسط کنگره انتخاب خواهند شد. تعداد بازرسان و شرح وظایف آنان مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب کنگره سراسری خواهد رسید.

ماده 14. بازرسان منتخب کنگره سراسری حق شرکت در جلسات شورای مرکزی، شورای حزب استان ها و شهرستان ها و کلیه کانون های حزب را داشته و می توانند به کلیه مدارک حزب دسترسی داشته باشند و چنانچه موردی بر خلاف اساسنامه و آیین نامه های مصوب مشاهده کنند به شورای مرکزی تذکر خواهند داد. شورای مرکزی موظف است یک ماه قبل از تشکیل کنگره سراسری یک نسخه از گزارش عملکرد خود را که قرار است در جلسه کنگره سراسری قرائت کند به بازرسان تسلیم نماید. بازرسان گزارش نهایی خود را در عملکرد حزب به کنگره سراسری تقدیم خواهند نمود.

ماده 15. در هر استان حزب دارای تشکیلاتی است که آیین نامه تشکیل آن به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.

تبصره: ایجاد تشکیلات استانی در هر استان باید به تایید مقامات ذیربط برسد.

ماده 16. بودجه حزب از محل حق عضویت اعضا، کمک های مردمی و درآمدهای ناشی از اداره موسسات وابسته تامین می گردد.

تبصره 1: حزب مجاز به قبول کمک های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی نمی باشد.

تبصره 2: گزارش مالی سالانه حزب شامل کلیه درآمدها و هزینه ها به کمیسیون ماده 10 احزاب تسلیم خواهد شد.

ماده 17. حزب به پیشنهاد چهار پنجم اعضای شورای مرکزی و تصویب دو سوم اعضای کنگره فوق العاده منحل می گردد. چنانچه انحلال حزب به تصویب برسد، هیات تصفیه مرکب از هفت نفر با تصویب کنگره فوق العاده ای که انحلال را تصویب نموده است تعیین تا به امور مالی و دیگر امور مربوطه رسیدگی کنند. هیات مزبور موظف است با نظارت دقیق بازرسان حزب وظایف محوله را ظرف سه ماه انجام و گزارش اقدامات خویش را به اطلاع شورای مرکزی برساند. هیچیک از اموال منقول و غیر منقول به اعضای هیات موسس و شورای مرکزی تعلق نمی گیرد و توسط هیات تصفیه به موسسات عام المنفعه منتقل می شود.

تبصره: انحلال حزب و تشکیل هیات تصفیه و کلیه اقدامات ماده 17 زیر نظر کمیسیون ماده 10 احزاب انجام می شود.

ماده 18. این اساسنامه در هجده ماده و یازده تبصره به تصویب هیات موسس رسیده است.


رضااشكوه
پنجشنبه 25 خرداد 1396 03:27 ب.ظ
درود
رضااشكوه هستم از اهواز و بسیار مایل و علاقه مند هستم در حزب عضو شوم و فعالیت داشته باشم
09167109144 شماره ی تماس
محمد حسن مولایی تاری
شنبه 13 خرداد 1396 10:02 ق.ظ
با سلام . نحوه عضویت در حزب را می خواستم بدانم . ممنون
09124589947
مهدی امینی
پنجشنبه 4 خرداد 1396 01:15 ق.ظ
بنده مایلم در حزب کارگزاران سازندگی عضو شوم لطفا مسعدتهای لاذم را مبذول بفرمایید.باتشکر
std testing centers
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:26 ق.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا واقعا نشستن کاملا
با من پس از برخی از زمان. جایی درون
پاراگراف شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.
من با این حال مشکل خود را با فراز در منطق و شما خواهد را سادگی به پر کسانی که شکاف.
در این رویداد شما که می توانید
انجام من می بدون شک بود مجذوب.
Terrance
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:18 ب.ظ
Great web site you've got here.. It's difficult to find high quality writing like yours nowadays.
I honestly appreciate individuals like you! Take care!!
Kandi
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:17 ب.ظ
Very good information. Lucky me I discovered
your blog by accident (stumbleupon). I have saved as a favorite
for later!
Hector
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:23 ق.ظ
Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit
and sources back to your website? My blog is
in the exact same niche as yours and my users would really benefit from a lot of the information you provide here.
Please let me know if this okay with you. Regards!
Bill
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:43 ق.ظ
Informative article, exactly what I needed.
ایرانی
جمعه 18 فروردین 1396 12:05 ب.ظ
باسلام دراین زمان حساس لطفاسعی کنیدجوانان علاقمند واینده سازان حزب راجذب وسازماندهی کنید خیلی ازفعالان وپایبندان حزب راه عضویت رسمی وارتباط باخادمان حزب چون دکترکرباسچی رانمیدانند
ایرانی
جمعه 18 فروردین 1396 12:05 ب.ظ
باسلام دراین زمان حساس لطفاسعی کنیدجوانان علاقمند واینده سازان حزب راجذب وسازماندهی کنید خیلی ازفعالان وپایبندان حزب راه عضویت رسمی وارتباط باخادمان حزب چون دکترکرباسچی رانمیدانند
سورانی
چهارشنبه 16 فروردین 1396 06:15 ب.ظ
سلام ازفعالان ومتعهدان به اهداف حزب هستم درانتخابات دوره قبل مسعول ستادبوده ام ودرجلسات سخنرانی دکترکرباسچی شرکت داشته ام لطفا شماره تماس یاراه ارتباطی بادکترکرباسچی اعلام کنید.ازنجف اباد
سورانی
چهارشنبه 16 فروردین 1396 06:14 ب.ظ
سلام ازفعالان ومتعهدان به اهداف حزب هستم درانتخابات دوره قبل مسعول ستادبوده ام ودرجلسات سخنرانی دکترکرباسچی شرکت داشته ام لطفا شماره تماس یاراه ارتباطی بادکترکرباسچی اعلام کنید.ازنجف اباد
سید جعفر
دوشنبه 27 دی 1395 07:23 ب.ظ
سلام. چگونه به عضویت حزب کارگزاران در ایم
قاسمگ
شنبه 29 آبان 1395 09:35 ب.ظ
قاسم عبدی هستم .چرا ان موقع که دفترمان درسپهبعد قرنی بود درزمان بخصوصی به خانواده ها شمی که حق ایجاب میکرد برای دفاع از گفتمان حزب ازحریم بزرگان وخانواده انها بخواسته انها لبیک گفت ولی ازان وقت زندگی پردرد وسختی رامجبوریم بگذرانیم دم برنیاریم درخود بسوزیم ،126480863این پیام دوم است فقط بدانید که روزهای بدی درگذرانیم درخود بسوزیم بخاطر چرا،برای چی ،کسی نمگوید خوب بودولی هرکس ازگفتمانی دفاع وهزینه دارد گله نیست
قاسم
شنبه 29 آبان 1395 08:58 ب.ظ
سلام من عضوه فعال حزب بودم ولی درحمایت از افراد موثر وتاثیر گذارکه واقعا نیازبه حمایت بود چراکه ظلم اشکار درغیراینصورت می شد .ولی بدترین وسخترین ،دورران زندگی را می گذرانم بدون اینکه حالی ا جویا شود ولی تمام این مشکلات که الان هم درعمق ان میباشم
افسانه شرکت خبازی
یکشنبه 24 مرداد 1395 02:15 ق.ظ
شماره ی تماسم 09352591607
افسانه شرکت خبازی
یکشنبه 24 مرداد 1395 02:13 ق.ظ
با اهدا سلام و دعای خیر اینجانب افسانه شرکت خبازی در سال 84عضوگروه بودم چظور می توانم مجددا در عضوباشم باتشک
مهدی حبیبی
یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 10:11 ب.ظ
با سلام و تبریک اعیاد رجب وشعبان ... اینجانب نیز خواهان عضویت در حزب هستم لططفن مرا راهنمایی کنید با تشکر
شماره موبایل اینجانب نیز
09188375421
مهدی حبیبی
یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 10:10 ب.ظ
با سلام و تبریک اعیاد رجب وشعبان ... اینجانب نیز خواهان عضویت در حزب هستم لططفن مرا راهنمایی کنید با تشکر
شماره موبایل اینجانب نیز
09188375421
حسین طاهری
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 04:47 ب.ظ
سلام من کارشناس حقوق قبلا برنامه ساز تلویزیون بودم میخواهم عضو حزب باشم ساکن شیرازم در ضمن زمان کاندیدا شدن حضرت ایت الله هاشمی مسئول دفتر ستاد ایشان بودم 09356106469
عبداله یادگاری
چهارشنبه 26 اسفند 1394 11:10 ق.ظ
باسلام وعرض ادب بنده عبداله یادگاری کارشناس علوم سیاسی و فعال درضمینه صنعتی درصنایع سلولزی متقاضی عضویت در حزب کارگزاران میباشم باتشکر 09382691366
رضا پذیرا
پنجشنبه 13 اسفند 1394 12:01 ق.ظ
با عرض سلام و درود بر مردان بزرگ ایران زمین.
چگونه می توانم به عضویت حزب دربیایم.
09144519296 استان اردبیل
لطفاً راهنمایی بفرمایید.
باتشکر رضا پذیرا
آرمین احمدیان
جمعه 7 اسفند 1394 02:56 ق.ظ
با سلام
من حزب کارگزاران را دوست دارم و فعالیت های این حزب را از طریق تلگرام دنبال میکنم و یکی از طرفداران آقا هاشمی رفسنجانی وبانو فائزه خانم رفسنجانی هستم تعصب خاصی به پدر دختر و این حزب دارم اساسنامه را با جان پذیرا هستم09198897221
طوفان کریموند
سه شنبه 4 اسفند 1394 09:01 ب.ظ
اینجانب نیمه دوم دهه هفتاد فرم مخصوص عضویت درحزب کارگزان را تکمیل ومکاتبات اولیه اعم ازارائه مدارک ودریافت اساسنامه و... بنا به علاقه ای به اهداف حزب داشتم درادامه راه متاسفانه مورد بی مهری قرارگرفتم وخبری نشد حال دوباره خواهان عضویت درحزب میباشم لذا استدعا دارم درراستای نیل به این هدف دیرینه ام حقیرراراهنمایی فرمایید
فرید ناصریان
یکشنبه 18 بهمن 1394 09:53 ق.ظ
من سالهاست طرفدار حزب كارگزاران وشخص اقاى هاشمى هستم لطفا جهت عضویت مرا راهنمایی كنید
مهدی نصرتی
شنبه 10 بهمن 1394 07:02 ب.ظ
با سلام جهت عضویت در حزب
09126342018
میثم ملایری
شنبه 3 بهمن 1394 12:07 ب.ظ
با سلام جهت عضویت در حزب 09128368475
pldn
سه شنبه 15 دی 1394 11:55 ق.ظ
باسلام
آیا حزب برای اشخاصی که کاندید مجلس شده است و قصد همکاری را دارد برنامه حمایتی دارد
امین رشیدپور
دوشنبه 14 دی 1394 12:56 ب.ظ
با عرض سلام و ادب. لطفا جهت عضویت بنده در این حزب همکاری لازم را به عمل آورید.
09128715360
ناصرخطیبی
شنبه 5 دی 1394 11:11 ب.ظ
خطیبی هستم و۵دوره مشاورتبلیغات حزب کارگزاران ادرس دفترراارسال کنید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30