تبلیغات
سربازان سبز - ..:: اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی ایران ::..
یکشنبه 27 دی 1388

..:: اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی ایران ::..

   نوشته شده توسط: کورش موسوی    نوع مطلب :احزاب در ایران ،

..:: اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی ایران ::..

ماده 1. نام حزب، حزب کارگزاران سازندگی ایران است که در این اساسنامه به اختصار حزب نامیده می شود.

ماده 2. دفتر مرکزی حزب که بالاترین سازمان اجرایی است در تهران مستقر می باشد.

ماده 3. ارکان حزب عبارتند از هیات موسس، کانون های حزبی، کنگره های استانی، کنگره سراسری، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان.

ماده 4. هیات موسس متشکل از اشخاص حقیقی است که علاوه بر تاسیس حزب تا تشکیل اولین کنگره، جانشین کنگره های استانی و سراسری حزب خواهند بود.

ماده 5. کلیه افرادی که مرامنامه، اساسنامه و خط مشی حزب را پذیرفته و متقاضی عضویت باشند در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت حزب در آیند.

1.     التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2.     عدم وابستگی به گروه های محارب و معاند جمهوری اسلامی.

3.     عدم عضویت در سایر احزاب و تشکل های سیاسی.

آیین نامه و ضوابط عضویت به تصویب شورای مرکزی می رسد.

..:: اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی ایران ::..

ماده 1. نام حزب، حزب کارگزاران سازندگی ایران است که در این اساسنامه به اختصار حزب نامیده می شود.

ماده 2. دفتر مرکزی حزب که بالاترین سازمان اجرایی است در تهران مستقر می باشد.

ماده 3. ارکان حزب عبارتند از هیات موسس، کانون های حزبی، کنگره های استانی، کنگره سراسری، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان.

ماده 4. هیات موسس متشکل از اشخاص حقیقی است که علاوه بر تاسیس حزب تا تشکیل اولین کنگره، جانشین کنگره های استانی و سراسری حزب خواهند بود.

ماده 5. کلیه افرادی که مرامنامه، اساسنامه و خط مشی حزب را پذیرفته و متقاضی عضویت باشند در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت حزب در آیند.

1.     التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2.     عدم وابستگی به گروه های محارب و معاند جمهوری اسلامی.

3.     عدم عضویت در سایر احزاب و تشکل های سیاسی.

آیین نامه و ضوابط عضویت به تصویب شورای مرکزی می رسد.

ماده 6. کانون حزبی، واحد بنیادی حزب است که با اجتماع جمعی از اعضا که علاوه بر عضویت در حزب دارای مشترکات صنفی، تخصصی، منطقه ای و قومی و ... می باشند، تشکیل می گردد. آیین نامه و ضوابط تشکیل کانون های حزبی به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید که عضویت هر فرد منوط  به مشارکت در یک کانون حزبی است.

ماده 7. کنگره استانی متشکل از روسای کانون های حزبی در سطح استان است که بالاترین مرجع حزب در هر استان تلقی می گردد. ضوابط و چگونگی تشکیل و وظایف کنگره استانی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می رسد.

ماده 8. کنگره سراسری بالاترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری حزب می باشد که با عضویت روسای کانون های حزبی سراسر کشور و به صورت عادی در هر سال یک بار تشکیل می گردد. اجلاس کنگره با حضور دو سوم  اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای موافق نصف به علاوه یک حاضران معتبر خواهد بود مگر آن که در این اساسنامه حد نصاب دیگری تعیین شده باشد.

ماده 9. وظایف کنگره سراسری:

1.     انتخاب شورای مرکزی و بازرسان

2.     استماع گزارش شورای مرکزی و بازرسان و بررسی عملکرد حزب در دوره گذشته.

3.     تصویب خطوط کلی و سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت.

4.     تصویب تغییرات اساسنامه.

تبصره 1: کنگره فوق العاده برای تغییر و ترمیم شورای مرکزی، تغییر و اصلاح خط مشی، سیاست ها و یا انحلال حزب تشکیل خواهد شد.

تبصره 2: آیین نامه تشکیل اولین کنگره حزب به تصویب هیات موسس خواهد رسید و برای کنگره های عادی و فوق العاده بعدی آیین نامه مربوط به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.

تبصره 3: تغییرات اساسنامه باید به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب برسد.

ماده 10. شورای مرکزی متشکل از 25 نفر از شخصیت های سیاسی، مذهبی حزب می باشد که به وسیله کنگره سراسری برای مدت دو سال انتخاب می شوند. رسمیت جلسات شورای مرکزی با حضور دو سوم اعضا و تصمیمات با رای موافق نصف به علاوه یک حاضران معتبر خواهد بود مگر آن که در این اساسنامه نصاب دیگری تعیین شده باشد.

تبصره 1: احکام اعضای شورای مرکزی و بازرسان به وسیله رئیس کنگره صادر خواهد شد.

تبصره 2: یکسال پس از استقرار اولین شورای مرکزی حزب دوازده نفر از بیست و چهار نفر (رئیس شورا مستثنی است) به قید قرعه مستعفی شناخته شده و اقدامات لازم توسط کنگره برای تکمیل شورا به عمل خواهد آمد. پس از آن در هر سال به جای افرادی که در دوره آنان سپری شده است افراد جایگزین تعیین خواهد شد.

تبصره 3: انتخاب مجدد افراد برای عضویت در شورای مرکزی بلامانع است.

ماده 11. وظایف شورای مرکزی:

1.     انتخاب دبیرکل از بین خود با دو سوم آرای موافق حاضران.

2.     برنامه ریزی و اقدام برای تحقق اهداف مذکور در مرامنامه و اساسنامه و اجرای مصوبات کنگره سراسری.

3.     تصویب آیین نامه های حزب با پیشنهاد دبیرکل و رای موافق دو سوم حاضران.

4.     عزل دبیرکل با پیشنهاد یک سوم اعضا و تصویب دو سوم حاضران.

5.     تصویب تشکیلات و نمودار سازمانی ستاد مرکزی، واحد استانی و شهرستانی.

6.     تشکیل و نظارت بر فعالیت واحد ارزشیابی و نظارت کمیته انضباطی.

7.     انتخاب خزانه دار کل با رای دو سوم حاضران.

8.     تایید انتصاب قائم مقام دبیرکل.

9.     تصویب بودجه و ترازنامه.

10.ارائه پیشنهاد تغییر اساسنامه در موارد لزوم به کنگره سراسری.

11.سایر وظایفی که کنگره سراسری محول خواهد کرد.

تبصره: شورا می تواند بخشی از وظایف خود را به کمیسیون های خود یا دبیر کل تفویض نماید.

ماده 12. دبیرکل که عالی ترین مقام اجرایی حزب است دارای وظایفی به شرح زیر است:

1.     اداره کلیه امور اجرایی و اداری حزب.

2.     اجرای مصوبات کنگره و شورای مرکزی.

3.     حضور در کلیه مجامع اداری و سیاسی به عنوان نماینده حزب.

4.     اعلام مواضع رسمی حزب پس از تصویب شورای مرکزی.

5.     اداره کلیه واحدهای دفتر مرکزی، صدور احکام، عزل و نصب مدیران و جابجایی آن ها.

6.     برنامه ریزی برای استقرار و گسترش حزب و ایجاد سازمان متناسب با اهداف و خط مشی ها.

7.     انجام سایر امور محوله توسط شورای مرکزی.

تبصره: دبیرکل دارای یک قائم مقام بوده که با پیشنهاد وی و تایید شورای مرکزی منصوب خواهد شد و در غیاب دبیرکل وظایف وی را بر عهده خواهد داشت. علاوه بر آن دبیر کل می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به قائم مقام خود تفویض نماید.

ماده 13. حزب دارای بازرسانی است که توسط کنگره انتخاب خواهند شد. تعداد بازرسان و شرح وظایف آنان مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب کنگره سراسری خواهد رسید.

ماده 14. بازرسان منتخب کنگره سراسری حق شرکت در جلسات شورای مرکزی، شورای حزب استان ها و شهرستان ها و کلیه کانون های حزب را داشته و می توانند به کلیه مدارک حزب دسترسی داشته باشند و چنانچه موردی بر خلاف اساسنامه و آیین نامه های مصوب مشاهده کنند به شورای مرکزی تذکر خواهند داد. شورای مرکزی موظف است یک ماه قبل از تشکیل کنگره سراسری یک نسخه از گزارش عملکرد خود را که قرار است در جلسه کنگره سراسری قرائت کند به بازرسان تسلیم نماید. بازرسان گزارش نهایی خود را در عملکرد حزب به کنگره سراسری تقدیم خواهند نمود.

ماده 15. در هر استان حزب دارای تشکیلاتی است که آیین نامه تشکیل آن به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.

تبصره: ایجاد تشکیلات استانی در هر استان باید به تایید مقامات ذیربط برسد.

ماده 16. بودجه حزب از محل حق عضویت اعضا، کمک های مردمی و درآمدهای ناشی از اداره موسسات وابسته تامین می گردد.

تبصره 1: حزب مجاز به قبول کمک های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی نمی باشد.

تبصره 2: گزارش مالی سالانه حزب شامل کلیه درآمدها و هزینه ها به کمیسیون ماده 10 احزاب تسلیم خواهد شد.

ماده 17. حزب به پیشنهاد چهار پنجم اعضای شورای مرکزی و تصویب دو سوم اعضای کنگره فوق العاده منحل می گردد. چنانچه انحلال حزب به تصویب برسد، هیات تصفیه مرکب از هفت نفر با تصویب کنگره فوق العاده ای که انحلال را تصویب نموده است تعیین تا به امور مالی و دیگر امور مربوطه رسیدگی کنند. هیات مزبور موظف است با نظارت دقیق بازرسان حزب وظایف محوله را ظرف سه ماه انجام و گزارش اقدامات خویش را به اطلاع شورای مرکزی برساند. هیچیک از اموال منقول و غیر منقول به اعضای هیات موسس و شورای مرکزی تعلق نمی گیرد و توسط هیات تصفیه به موسسات عام المنفعه منتقل می شود.

تبصره: انحلال حزب و تشکیل هیات تصفیه و کلیه اقدامات ماده 17 زیر نظر کمیسیون ماده 10 احزاب انجام می شود.

ماده 18. این اساسنامه در هجده ماده و یازده تبصره به تصویب هیات موسس رسیده است.


http://viagravipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:38 ق.ظ

Good info. Many thanks.
free generic cialis we recommend cheapest cialis cialis patent expiration cialis generico online achat cialis en suisse cialis tablets cialis venta a domicilio bulk cialis where do you buy cialis buy cialis online nz
buy viagra cheap uk
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:41 ب.ظ

This is nicely expressed! !
order viagra without prescription price on viagra where can you buy viagra online safely where can i buy the cheapest viagra rx sildenafil buy viagra europe buy viagra ireland how to buy real viagra online were to buy viagra buy viagra mexico
kawanboni.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:17 ب.ظ

Seriously plenty of valuable advice!
cialis generic availability viagra cialis levitra cialis for sale when will generic cialis be available compare prices cialis uk generic cialis at walmart prices for cialis 50mg cialis kaufen wo we choice cialis uk cialis venta a domicilio
http://cialisyoues.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:53 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
cialis professional yohimbe cialis super kamagra warnings for cialis cialis pills boards achat cialis en itali cialis 10 doctissimo wow look it cialis mexico generic cialis 20mg tablets look here cialis cheap canada generic cialis at walmart
Saudia
پنجشنبه 8 شهریور 1397 04:54 ب.ظ
Ꮩery good infօrmation. Lucky me I гecently foᥙnd yоur blog by accident (stumbleupon).
І've book-marked it for later!
viabiovit.com/viagra-daily-use.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:33 ق.ظ

Amazing a good deal of very good knowledge!
how to buy generic viagra buy viagra online paypal buy real viagra online usa buy female viagra online generic viagra uk online how to get viagra free can you buy viagra without a prescription buying viagra in china buy genuine viagra buy viagra online
tadalafil for sale
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:10 ق.ظ

Thanks a lot. Lots of tips.

low dose cialis blood pressure fast cialis online prescription doctor cialis cialis lowest price cialis uk next day venta de cialis canada miglior cialis generico venta cialis en espaa cialis flussig how much does a cialis cost
viagra 25 mg online bestellen
شنبه 16 تیر 1397 01:01 ب.ظ
Dο you havе any video of tһat? I'dcare to find out more details.
Gplus
یکشنبه 10 تیر 1397 08:17 ق.ظ
Hі therе, constantly і usеd to check weblog posts heгe іn tһe earlу hօurs in tһе daylight, becaᥙsе і
enjoy to learn more ɑnd morе.
Caspar
یکشنبه 3 تیر 1397 06:19 ب.ظ
Ⲩⲟu atually mske it seem so easy ԝith your presentation bbut Ӏ find tһis topic tο Ƅe realⅼy s᧐mething whiсh I think Ӏ
wuld never understand. Ιt seems to᧐ complex andd extremmely broad fоr me.
I am ⅼooking forward fօr your next post, I wіll try
to get the hahg of it!
tremaine
دوشنبه 28 خرداد 1397 03:12 ب.ظ
Wonderful web site. Plenty oof helpful info һere.
Ӏ'm sending it to several pals ans alѕo sharing in delicious.
Αnd ⲟf course, thankѕ in youг sweat!
JANAH Stone
پنجشنبه 24 خرداد 1397 10:48 ق.ظ
At this timе it seems like Drupal іs tһe top blogging platform avаilable riɡht now.(from whɑt Ι've read) Iѕ tһɑt ѡһat yoս'гe using
on yoսr blog?
JANAH Stone
پنجشنبه 24 خرداد 1397 10:45 ق.ظ
At this timе it seems like Drupal іs tһe top blogging platform avаilable riɡht now.(from whɑt Ι've read) Iѕ tһɑt ѡһat yoս'гe using
on yoսr blog?
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:31 ب.ظ

Truly many of fantastic tips!
cialis patentablauf in deutschland purchase once a day cialis cialis name brand cheap generic cialis at the pharmacy warnings for cialis cialis coupons estudios de cialis genricos acheter cialis meilleur pri cialis generic tadalafil buy buying cialis in colombia
Eyelashes growth
شنبه 29 اردیبهشت 1397 06:16 ب.ظ
Genuinely no matter iif someone doesn't understand then its
up to oter users that they will help, so here it happens.
Daniel
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 06:14 ق.ظ
These are truly fantastic ideas in about blogging.
Yoou have touched some nice things here. Any wway keep up wrinting.
4 rx
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 06:09 ق.ظ
These are genuinely fantasti ideas in regarding blogging.
You have touched some nice points here. Any way keeep up wrinting.
eye Lash
جمعه 21 اردیبهشت 1397 07:42 ب.ظ
I was able to find good information from your blog articles.
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:42 ب.ظ

With thanks, I like it!
prezzo di cialis in bulgaria free cialis cheap cialis cialis online deutschland the best site cialis tablets canadian drugs generic cialis cialis dosage amounts cialis alternative cialis prezzo in linea basso cialis great britain
Viagra generico online
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 12:06 ق.ظ

You actually said that perfectly!
canadian pharmacy viagra where to buy sildenafil uk viagra from pharmacy online viagra no prescription online pharmacy usa viagra buy viagra online no rx uk pharmacy viagra buy viagra online cheap how can you buy viagra buy viagra generic
Viagra great britain
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:16 ب.ظ

Incredible many of great facts.
viagra to buy uk best place to buy viagra online buy viagra nz buy viagra overnight shipping where can you buy viagra over the counter online viagra purchase buy sildenafil online cheap buy a viagra online where can i buy viagra online safely buy internet viagra
Viagra 20mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:02 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
buy without prescription online get viagra uk purchase viagra how to order viagra online buy viagra online without buy viagra without prescription online sildenafil viagra viagra buy viagra where to buy viagra over the counter cheap viagra uk online
depforce ingredients
جمعه 31 فروردین 1397 07:26 ب.ظ
I amm extremely impressed witth yor witing skills aas weell ass wth thee layoutt onn yiur weblog.
Is thjis a pawid tyeme oor diid youu modifvy itt yourself?

Either waay kdep upp tthe nie qualpity writing, it's rate
too ssee a grewat blkog likke tthis onne nowadays.
getroman review
جمعه 24 فروردین 1397 03:34 ق.ظ
Hello there Ӏ am so glad I found your web site, I really found you by error, wһile I was lookіng on Aol
for something elsе, Rеgardless I am heгe now and
woսld jսst like to ѕay many thanks for a incredible post ɑnd а all round іnteresting blog (Ӏ also
love the theme/design), I don't һave timе to browse іt
all at thе minute but I һave saved it and aⅼso addeԀ in your RSS feeds, ѕo when I
hɑve tіme І wilⅼ be bаck to reɑɗ more, Pⅼease Ԁo
keep up the superb work.
viagra super active vs viagra professional
پنجشنبه 23 فروردین 1397 11:43 ق.ظ
If yoᥙ wish for tߋ row yoսr familiarity ϳust keep visiting this web ρage ɑnd
be updated witһ tһе latest gossip posted here.
Buy cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 12:33 ق.ظ

Cheers, I like this.
enter site 20 mg cialis cost best generic drugs cialis cialis rezeptfrei cost of cialis per pill brand cialis generic cialis side effects cialis 5 effetti collaterali cialis lilly tadalafi calis cialis cuantos mg hay
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 10:20 ب.ظ

Terrific postings, Thanks!
cialis pills price each 200 cialis coupon cialis australian price online cialis cialis tablets cialis uk next day can i take cialis and ecstasy cialis pills boards cialis per paypa cialis 5mg prix
Buy generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 04:32 ب.ظ

Amazing write ups. Cheers!
brand cialis nl cialis 5 mg effetti collateral cialis flussig fast cialis online cialis 50 mg soft tab generic cialis soft gels generic cialis levitra cialis mit grapefruitsaft side effects of cialis generico cialis mexico
Aly johnson
شنبه 11 فروردین 1397 10:41 ق.ظ
Interesting blog! Is your theme custom made or did you download
it from somewhere? A theme like yours with a few simple
adjustements woul really make my blog shine. Please let
me know where you got your design. With thanks
Indian pharmac promo code
جمعه 10 فروردین 1397 01:14 ب.ظ
Hi, all the timе i used to check website posts heге eaгly
in the morning, аs i lіke to gain knowledge ߋf morе and morе.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30