تبلیغات
سربازان سبز - اساسنامه خانه احزاب ایران
یکشنبه 27 دی 1388

اساسنامه خانه احزاب ایران

   نوشته شده توسط: کورش موسوی    نوع مطلب :احزاب در ایران ،

فصل اول : كلیات
 
 
ماده 1: به منظور ایجاد فضای سیاسی در كشور و ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی و تقویت روحیه تعاون و تفاهم بین احزاب و گروههای سیاسی خانه احزاب ایران تشكیل می گردد .
 
ماده 2: (خانه احزاب ) نهادی است مدنی , غیردولتی , دارای شخصیت حقوقی مستقل , متشكل از نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی پروانه دار است كه درخواست خود را جهت عضویت كتبا اعلام نموده باشند .
 
ماده3: (خانه احزاب ) از زمان تاسیس برای مدت نامحدود تشكیل می گردد .
 
ماده 4: مركز اصلی (خانه احزاب ) در تهران می باشد .
 
ماده 5: ( خانه احزاب ) تابعیت جمهوری اسلامی ایران راداشته و حوزه جغرافیایی آن نیز كشور جمهوری اسلامی ایران می باشد .
 

اساسنامه خانه احزاب ایران
 
 
فصل اول : كلیات
 
 
ماده 1: به منظور ایجاد فضای سیاسی در كشور و ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی و تقویت روحیه تعاون و تفاهم بین احزاب و گروههای سیاسی خانه احزاب ایران تشكیل می گردد .
 
ماده 2: (خانه احزاب ) نهادی است مدنی , غیردولتی , دارای شخصیت حقوقی مستقل , متشكل از نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی پروانه دار است كه درخواست خود را جهت عضویت كتبا اعلام نموده باشند .
 
ماده3: (خانه احزاب ) از زمان تاسیس برای مدت نامحدود تشكیل می گردد .
 
ماده 4: مركز اصلی (خانه احزاب ) در تهران می باشد .
 
ماده 5: ( خانه احزاب ) تابعیت جمهوری اسلامی ایران راداشته و حوزه جغرافیایی آن نیز كشور جمهوری اسلامی ایران می باشد .
 
 
فصل دوم :
 
اهداف و وظایف :
ماده 6 : ( خانه احزاب ) برای تحقق اهداف زیر تاسیس می گردد :
1- تلاش در جهت ایجاد فضای سالم سیاسی و تعمیق بینش سیاسی .
2- ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی در جامعه در راستای اجرای اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
3- اهتمام جهت تامین امنیت فعالیت سیاسی و نهادینه كردن آن در كشور .
4- تقویت روحیه تعاون و همكاری و تفاهم بین احزاب و گروههای سیاسی .
5- اهتمام جهت تقویت بنیه مالی احزاب و گروههای سیاسی در چهارچوب قوانین و مقررات .
6- دفاع از حقوق قانونی احزاب و گروههای سیاسی .
7- حمایت های علمی , آموزشی و اطلاع رسانی از احزاب و گروههای سیاسی
8- تلاش در جهت حاكمیت ضوابط قانونمند بررقابت های سیاسی و پذیرش داوری بین احزاب و گروههای سیاسی .
9- تلاش در جهت گسترش روابط احزاب و گروههای سیاسی با مجامع بین المللی و احزاب دیگر كشورها و تبادل تجارب با آنها در چهارچوب قوانین و مقررات .
 
 
 
ماده 7: (خانه احزاب ) وظایف زیر را برعهده دارد :
1- ایجاد مراكزی جهت انجام مطالعات و تحقیقات كاربردی مورد نیاز احزاب و گروههای سیاسی .
2- برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز جهت رشد و ارتقاء دانش احزاب و گروههای سیاسی .
3- برپایی جلسات , همایش ها , جشنواره ها و نمایشگاههای مرتبط با فعالیت احزاب و گروههای سیاسی .
4- ایجاد مراكز اطلاع رسانی مورد لزوم
5- تهیه برنامه ها و راهكارهای اجرایی مناسب جهت ایجاد فضای سالم سیاسی در كشور .
6- برپایی نشست های مشترك بین احزاب و گروههای سیاسی به منظور تفاهم و همكاری بیشتر و كسب تجارب متقابل .
7- برنامه ریزی جهت تامین امنیت فعالیت های سیاسی از طریق حمایت های قانونی و اتخاذ تدابیر مناسب و تبیین راهكارهای اجرایی و اصلاح و تدوین قوانین مورد نیاز .
8- اظهار نظر و ارائه پیشنهادهای كارشناسانه درباره طرح ها , لوایح , تصویب نامه ها و آیین نامه های مرتبط با امور سیاسی به مراجع ذیصلاح .
9- نظارت بر انجام انتخابات از طریق معرفی نماینده یا نمایندگان به مراجع ذیصلاح.
10-بررسی راههای تقویت بنیه مالی احزاب و گروههای سیاسی و ارائه خدمات مشاوره ای و حمایتی به آنها .
11-توزیع یارانه های مصوب و كمك های اشخاص (حقیقی و حقوقی ) اعم از دولتی و غیر دولتی كه به صورت هدیه , هبه , صلح , در اختیار خانه احزاب قرار می گیرد بین احزاب و گروههای سیاسی بر اساس آیین نامه مصوب شورای مركزی .
12-انجام داوری بین احزاب و گروههای سیاسی عنداللزوم و پذیرش حكمیت در صورت تقاضای آنها .
13-جلوگیری از تضییع حقوق قانونی احزاب و گروههای سیاسی و حمایت های قانونی از آنها .
14-تهیه و تدوین آیین نامه مورد نیاز , تنظیم نحوه ارتباط احزاب و گروههای سیاسی و مجامع با مجامع بین المللی و احزاب سایر كشورها در چارچوب قوانین و مقررات .
15-برنامه ریزی جهت تحقق اهداف مقرر شده در ماده 6 این اساسنامه .
 
 
فصل سوم : اركان
 
ماده 8 : اركان ( خانه احزاب ) به شرح زیر است ,
1- مجمع عمومی
2- شورای مركزی
3- هیات رئیسه
4- بازرسان
5- كمیته ها
 
ماده 9 : مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری در خانه احزاب بوده و متشكل از دبیران كل و نمایندگان تام الاختیار از كادر رهبری احزاب و گروههای سیاسی پروانه دار خواهد بود كه به صورت عادی و فوق العاده تشكیل می گردد .
 
 
ماده 10 : مجمع عمومی عادی سالی یكبار تشكیل خواهد شد . جلسات مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یك اعضا رسمیت مییابد . چنانچه در اولین جلسه حدنصاب لازم كسب نگردد جلسه دوم به فاصله 15 روز تشكیل و با هر تعدادی رسمیت خواهد یافت . تصمیمات مجمع عمومی با اكثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود .
تبصره : مجمع عمومی عادی در صورت ضرورت بنا به تشخیص دوسوم اعضاء شورای مركزی می تواند با همان شرایط و وظایف در فاصله بین دو مجمع عمومی عادی تشكیل گردد .
 
ماده 11: وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :
1- انتخاب اعضای شورای مركزی و بازرسان
2- استماع گزارش شورای مركزی و بازرسان و رسیدگی به آنها .
3- تعیین خط مشی كلی (خانه احزاب ایران ) .
4- بررسی و تصویب پیشنهادات شورای مركزی .
5- تعیین میزان عضویت سالانه و تصویب ترازنامه بودجه .
6- تعیین روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه ها .
 
تبصره : تصویب اساسنامه خانه احزاب ایران برعهده اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود .
ماده 12: مجمع عمومی فوق العاده برای انجام وظایف مقرر در ماده 13 مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشكیل خواهد شد :
 
1- با درخواست شورای مركزی
2- با درخواست یك سوم از اعضای (خانه احزاب ایران ).
3- با درخواست حداقل دونفر از بازرسان .
 
تبصره 1:دعوت از اعضا جهت شركت در مجامع عمومی كتبی بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشكیل آن به اطلاع اعضا خواهد رسید .
 
تبصره 2: جلسات مجمع عمومی فوق العاده برای بار اول با حضور دوسوم اعضا و برای بار دوم با حضور نصف به علاوه یك و برای بار سوم با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد , فاصله بین دعوت بار اول و باردوم و سوم هریك , یك ماه خواهد بود مگر اینكه بحث انحلال خانه احزاب مطرح باشد كه در این صورت فاصله دعوت بین نوبت دوم و سوم سه ماه خواهد بود .
 
ماده 13: وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است :
1- تصویب تغییرات مورد لزوم در اساسنامه .
2- تكمیل اعضای شورای مركزی .
3- انحلال (خانه احزاب ).
4- انجام سایر وظایفی كه در اختیار مجمع عمومی عادی نمی باشد .
 
تبصره 1: كلیه مصوبات مجامع عادی و فوق العاده جهت اطلاع وزارت كشور ارسال می گردد .
 
ماده 14: مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مركب از یك رئیس و یك منشی و دو ناظر اداره می شود .
تبصره1 : اعضای هیات رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد .
تبصره2 : تاقبل از انتخابات هیات رئیسه , اداره جلسه مجامع به عهده شورای مركز ی است .
 
ماده 15: شورای مركزی :
شورای مركز ی خانه احزاب مركب از 15 نفر عضو اصلی و 6 نفر عضو علی البدل است كه برای مدت دوسال توسط مجمع عمومی انتخاب خواهند شد , انتخاب مجدد اعضای شورای مركز ی برای دوره های بعد بلامانع است .
 
تبصره 1: نحوه اداره جلسات و تصمیم گیری های شورای مركزی طبق آیین نامه ای خواهد بود كه توسط دو سوم اعضای حاضر در جلسه رسمی شورای مركزی تصویب می گردد .
تبصره 2: شركت اعضای شورای مركزی در جلسات الزامی است و غیبت هریك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی , در سه جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب در حكم استعفای عضو غایب خواهد بود , تشخیص موجه بودن عذر بر عهده شورای مركزی خواهد بود , هیات رئیسه موظف است میزان تاخیر یا غیبت نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی عضو شورا را كتبا به حزب یا گروه سیاسی مربوطه منعكس نماید
تبصره 3: هیات منتخب اعضا و گروههای سیاسی تا قبل از برگزاری انتخابات اولین شورای مركزی , وظایف این شورا را عهده دار خواهد بود .
 
ماده 16: اعضای شورای مركزی حداقل یك هفته بعد از انتخاب شدن تشكیل جلسه داده و از بین خود هیات رئیسه ای مركب از رئیس , دونایب رئیس , یك منشی و یك خزانه دار انتخاب خواهند نمود , حدود وظایف و اختیارات هریك از آنها را آیین نامه داخلی مشخص می نماید .
 
ماده 17: هیات رئیسه خانه احزاب وظایف زیر را بر عهده دارد :
1- اجرای مصوبات شورای مركزی .
2- نظارت بر حسن انجام امور اجرایی كمیته ها و واحدهای تابعه .
3- پیشنهاد عزل و نصب (دبیر اجرایی )مسئولان كمیته ها و مراكز واحدهای تابعه به شورای مركزی و صدور احكام آنها پس از تصویب در شورای مركزی .
4- تشكیل , تنظیم دستور جلسات و اداره شورای مركزی .
5- تهیه برنامه های اجرایی شورای مركزی .
6- تهیه دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز .
7- انجام كلیه مكاتبات اداری .
 
تبصره 1: مكاتبات فوق با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای نواب رئیس (به ترتیب اول و دوم ) و با مهر خانه احزاب صورت می گیرد .
 
ماده 18 : در صورت استعفاء, فوت یا سلب شرایط عضویت هریك از اعضاء شورا ی مركزی , عضو علی البدل به ترتیب آراء ماخوذه برای مدت باقی مانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد كرد .
 
ماده 19 : شورای مركزی موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه قبل از پایان تصدی دوره خود , با اطلاع وزارت كشور انتخابات شورای مركزی جدید را برگزار و نتیجه را تا دو ماه قبل از پایان تصدی خود به وزارت كشور اعلام نماید .
 
تبصره 1: در صورتی كه بنا بر عللی انتخابات شورای مركزی به تاخیر بیفتد , شورای مركزی قبلی به كار خود ادامه خواهد داد . این مدت نباید بیش از یك ماه به طول بیانجامد .
 
ماده 20 : وظایف و اختیارات شورای مركزی به شرح زیر است :
1- تهیه و تدوین سیاست ها و خط مشی كلی ( خانه احزاب ).
2- برنامه ریزی و تدوین راهكارهای اجرایی سیاست ها و برنامه های مصوب ( خانه احزاب )
3- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه وگزارش حساب عملكرد ترازنامه سالانه به مجمع عمومی .
4- تعیین امضاهای مجاز و تعهدآور برای خانه احزاب و افتتاح حساب در بانك های جمهوری اسلامی ایران .
5- برگزاری مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه .
6- انجام معاملات , اخذ اعتبار و قبول هدایا , كمكهای نقدی و غیر نقدی و سایر موارد مندرج در این اساسنامه .
7- اقامه دعوی و پاسخ به دعاوی له یا علیه (خانه احزاب ) در كلیه مراجع قانونی و نیز انتخاب و عزل وكیل عنداللزوم .
8- انتخاب و معرفی نمایندگان (خانه احزاب ) مورد نیاز به مراجع رسمی كشور و مجامع خارجی .
9- برنامه ریزی جهت تحقق اهداف و وظایف مقرر در موارد 6و7 اساسنامه .
10-تصویب و اصلاح ساختار و نمودار سازمانی خانه احزاب و شرح وظایف و اختیارات كمیته ها و دبیر اجرایی .
11-تصویب , نصب و عزل دبیر اجرایی و مسئولان كمیته ها و مراكز و واحدهای تابعه .
12-انجام سایر وظایفی كه در اساسنامه مقرر شده است و یا مجمع عمومی برعهده شورای مركزی خواهد گذاشت .
 
تبصره : كلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور خانه احزاب در چهارچوب مصوبات شورای مركزی با امضای خزانه دار, رئیس و در غیاب رئیس , امضای نواب رئیس (به ترتیب اول و دوم ) معتبر می باشد .
 
ماده 21: كمیته های (خانه احزاب ) عبارتند از :
1- كمیته اطلاع رسانی
2- كمیته حقوق قضایی
3- كمیته مطالعات و تحقیقات
4- كمیته داوری
5- كمیته پشتیبانی و مالی
6- كمیته روابط بین الملل
7- كمیته نظارت بر انتخابات
 
تبصره 1: مسئولیت هریك از كمیته ها با یكی از اعضای شورای مركزی خواهد بود مگر در مواردی كه شورای مركزی صلاح بداند این مسئولیت بر عهده یكی از اعضای (خانه احزاب ) واگذار نماید .
تبصره 2: حدود وظایف و اختیارات هریك از كمیته ها توسط شورای مركزی تهیه و ابلاغ می گردد .
ماده 22: بازرسان :
1- (خانه احزاب ) دارای سه نفر بازرس اصلی و دو نفر بازرس علی البدل می باشد كه توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال از میان اعضاء برای نظارت بركلیه امور (خانه احزاب ) انتخاب می شوند . در صورت فوت و استعفا هریك از بازرسان اصلی , بازرسان علی البدل به ترتیب آراء ماخوذه به جای آنها انجام وظیفه خواهند كرد . انتخاب مجدد هریك از بازرسان اصلی و علی البدل بلامانع است .
2- وظایف بازرسان به شرح زیر است :
الف ) اظهار نظر نسبت به گزارشات عملكرد سالانه شورای مركز ی و ارائه به مجمع عمومی همراه با پیشنهادات اصلاحی .
ب ) گزارش بازرسی های دوره ای (حداقل هر شش ماه یك بار ) به شورای مركزی .
ج ) گزارش هرگونه تخلف اعضای شورای مركزی از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی .
 
3- بازرسان می توانند برای انجام وظایف خود به مدارك و اسناد مورد نیاز در ( خانه احزاب ) مراجعه و كسب اطلاع نمایند ولی حق مداخله در امور اجرایی (خانه احزاب ) را ندارند .
 
فصل چهارم : شرایط و نحوه عضویت و انواع آن :
 
ماده 23 : اعضای خانه احزاب متشكل از نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی پروانه دار می باشند كه اساسنامه خانه احزاب را پذیرفته اند .
 
ماده24 : هر حزب و گروه سیاسی تنها یك نماینده در خانه احزاب معرفی خواهد نمود و از این حیث احزاب و گروههای سیاسی امتیاز ویژه ای نخواهند داشت .
 
ماده 25 : چنانچه عضوی از (خانه احزاب ) استعفا دهد , مراتب جهت معرفی نماینده جدید در مجمع عمومی به گروه ذیربط اعلام می گردد . در هر حال تا زمان نماینده جدید , عضو مستعفی به وظایف خود ادامه خواهد داد .
 
ماده 26: خروج عضو از خانه احزاب در موارد زیر امكان پذیر است :
1- تقاضای كتبی حزب یا گروه سیاسی مربوطه
2- انحلال و ابطال پروانه فعالیت حزب و گروه سیاسی
3- عدم پایبندی به اساسنامه (خانه احزاب ) با تصویب دوسوم اعضای شورای مركزی.
 
ماده 27 : كلیه مدارك و اسناد رسمی (خانه احزاب ) در دفتر مركزی نگهداری می شود .
 
ماده 28 : مصوبات و صورتجلسات شورای مركزی در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ثبت به امضا خواهد رسید .
 
ماده 29 : خانه احزاب دارای مهر و آرم مخصوصی خواهد بود كه شكل و متن آن به تصویب شورای مركزی خواهد رسید .
 
فصل پنجم : انحلال
 
ماده 30 : (خانه احزاب )با پیشنهاد شورای مركزی یا یك و نیم اعضای خانه احزاب و رای موافق حداقل نصف به علاوه یك كل اعضا خانه احزاب در مجمع فوق العاده امكان پذیر است .
 
ماده 31 : در صورت انحلال , مجمع عمومی فوق العاده هیات تصفیه ای را مركب از 3 نفر از بین خود انتخاب خواهد نمود هیات مذكور پس از اداء دیون و وصول مطالبات نسبت به واگذاری اموال و املاك به یكی از مؤسساتی كه مجمع عمومی فوق العاده موضوع این ماده مشخص می نماید اقدام می كند . این هیات موظف است یك نسخه از شرح كامل آن را جهت اطلاع كمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارسال دارد .
 
فصل ششم : امور مالی
ماده 33: بودجه (خانه احزاب )از طریق یارانه های مصوب , جمع آوری هدایا , اعانات , قبول وصیت , وقف صلح , هبه و كسب درآمدهای مشروع و نیز حق عضویت اعضاء تامین می گردد .
 
ماده 34: سال مالی (خانه احزاب ) منطبق با سال هجری شمسی است كه منتهی به 29 اسفند هر سال می گردد .
 
ماده 35: اسناد مالی و اعتباری (خانه احزاب )با امضاء رئیس و یا یكی از نواب رئیس (ه ترتیب اول و دوم ) و خزانه دار و مهرخانه احزاب معتبر خواهد بود .
 
ماده 36: این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 36 ماده و 15 تبصره در اولین نشست اعضای مجمع عمومی مؤسس در تاریخ 22/12/79 به تصویب رسید و هرگونه تغییر در آن با رعایت مفاد این اساسنامه امكان پذیر است .
 
 
 
 
اساسنامه و آئین نامه تشكیل خانه احزاب استانها
 
 
 
بسمه تعالی
 
آئین نامه تشكیل , شرح وظایف و اختیارات و نحوه كار خانه احزاب استانها
 
ماده 1- خانه احزاب ایران میتوانند بنا به درخواست استاندار استان یا مسئولین حداقل 5 تشكل سیاسی , شعبه خانه احزاب در استان را تاسیس نماید .
تبصره : شعبه خانه احزاب در استانی تاسیس می گردد كه در آن استان حداقل 15 حزب و گروه سیاسی محلی یا نماینده گروه های سیاسی سراسری , دفترداشته باشند .
 
ماده 2- خانه احزاب استان توسط شورای اجرائی مركب از 7 نفر اداره خواهد شد كه اعضاء آن از بین داوطلبین و با رای نسبی مجمع نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی استان برای مدت یكسال انتخاب میگردند . انتخاب مجدد آنها برای سالهای بعد بلااشكال است .
تبصره 1: هریك از احزاب و گروههای سیاسی , محلی و نمایندگی های احزاب و گروه های سیاسی سراسری در استان بنا به درخواست خانه احزاب ایران یك نفر را از كادر رهبری به عنوان نماینده حزب و گروه سیاسی مربوطه بمدت یكسال به خانه احزاب معرفی خواهند نمود .
تبصره 2: مجمع عمومی خانه احزاب استان بنا به دعوت هیئت رئیسه خانه احزاب ایران تشكیل و نسبت به انتخاب شورای اجرائی خانه احزاب استان اقدام مینماید .
تبصره 3: نماینده استاندار استان و نماینده شورای مركزی خانه احزاب ایران در جلسه مجمع عمومی خانه احزاب استان حضور خواهند داشت و بر نحوه برگزاری انتخاب اعضاء شورای اجرائی خانه احزاب نظارت خواهند داشت .
تبصره 4: اعتبار نامه منتخبین شورای اجرائی خانه احزاب استان توسط شورای مركزی خانه احزاب ایران و با امضاهای مجاز مقرر شده در اساسنامه خانه احزاب ایران صادر و تحویل منتخبین خواهد شد .
 
ماده 3- شورای اجرایی خانه احزاب استان در اولین جلسه خود پس از انتخاب شدن یك نفر را از بین خود به عنوان رئیس , یك نفر را بعنوان نایب رئیس , و یك نفر را به عنوان خزانه دار و یك نفر را به عنوان منشی برای مدت یكسال انتخاب می كند .
تبصره1: اداره جلسات , ابلاغ مصوبات , شركت در مجامع و جلساتی كه از خانه احزاب استان دعوت به عمل آمده , مكاتبه با مراجع و دستگاههای مختلف بعهده رئیس و در غیاب وی برعهده نایب رئیس خواهد بود .
تبصره 2: اداره امور مالی و نظارت بر حساب ها و دفاتر اسناد (هزینه و درآمد) بر عهده منشی خواهد بود .
تبصره3: ثبت و ضبط مذاكرات جلسات و تنظیم صورتحساب و حضور غیاب اعضاء برعهده منشی خواهد بود .
تبصره 4: جلسات شورای اجرائی خانه احزاب استان با حضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رای اكثریت معتبر خواهد بود .
ماده 4- خانه احزاب استان در چهارچوب اساسنامه خانه احزاب ایران و سیاستها و خط مشی های كلی ابلاغ شده از سوی شورای مركزی وظایف زیر را در سطح استان مربوطه برعهده دارد .
1- برنامه ریزی جهت ایجاد فضای سالم سیاسی در سطح استان مربوطه .
2- برنامه ریزی جهت گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت های گروهی در سطح استان مربوطه.
3- تقویت روحیه تعاون و همكاری و تفاهم بین احزاب و گروههای سیاسی استان .
4- برنامه ریزی جهت حاكمیت ضوابط قانونمند بررقابتهای سیاسی در استان .
5- برپایی جلسات همایش ها و نمایشگاههای مربوط با فعالیت احزاب و گروههای سیاسی استان .
6- برگزاری نشست های مشترك بین مسئولین احزاب و گروهها و فعالان سیاسی استان مربوطه جهت تفاهم و همكاری بیشتر .
 
 
7- همكاری با كمیته نظارت برانتخابات خانه احزاب ایران در انتخابات مختلف در استان مربوطه .
8- كمك به حل مشكلات پیش آمده برای احزاب و گروههای سیاسی استان و دفاع از حقوق قانونی آنها .
9- اجرا مصوبات شورای مركزی خانه احزاب ایران و ارسال مصوبات خانه احزاب استان به شورای مركزی خانه احزاب ایران .
10- كمك به خانه احزاب ایران در جهت نحقق اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آن .
تبصره 1- خانه احزاب استان نمی تواند فعالیتی را انجام دهد كه برخلاف سیاستها و خط مشی های كلی خانه احزاب ایران باشد .
تبصره 2- موضع گیری خانه احزاب استان برله یا علیه جریان سیاسی خاص ممنوع است .
 
ماده 5: خانه احزاب استان می تواند حسب ضرورت كمیته هایی را مشابه كمیته های خانه احزاب ایران تشكیل دهد , نحوه تشكیل و شرح وظایف و اختیارات آنان را شورای اجرائی خانه احزاب استان تدوین و به مرحله اجرا درخواهد آورد .
 
ماده6: خانه احزاب استان می تواند یك حساب جاری در یكی از بانكهای مركز استان داشته باشد , برداشت از حساب مذكور با امضاء ثابت خزانه دار و یكی از دو امضاء رئیس یا نایب رئیس و مهر خانه احزاب استان امكان پذیر است .
تبصره 1: اعتبار مورد نیاز خانه احزاب استان از محل حق عضویت , كمكهای اشخاص خیر و نیكوكار و كمكهای استانداری و شورای مركزی خانه احزاب ایران تامین می گردد .
تبصره 2 : خزانه دار خانه احزاب استان موظف است گزارش عملكرد سال مالی ( درآمد – هزینه ) خانه احزاب استان را در خرداد سال یعد هر سال از طریق خزانه داری كل در مركز به اطلاع شورای مركزی خانه احزاب ایران برساند .
ماده 7- شورای مركزی خانه احزاب ایران مجاز است در صورت تخلف خانه احزاب استان و یا عدول آن از خط مشی های ابلاغ شده راسا و یا بنا به پیشنهاد استاندار استان و موافقت شورای مركزی , خانه احزاب استان را منحل كند .
ماده 8- این آئین نامه در 8 ماده و 13 تبصره در جلسه مورخه 8/12/80 شورای مركزی خانه احزاب به تصویب رسید و هرگونه تغییر در مفاد آن منوط به پیشنهاد هیئت رئیسه خانه احزاب ایران و تصویب شورای مركزی آن است .
 
 
شورای مركزی خانه احزاب ایران

Nintendo Switch Giveaway
جمعه 24 آذر 1396 04:48 ب.ظ
سلام از لس آنجلس! من در کار خسته شدم، بنابراین تصمیم گرفتم وبلاگ خود را بر روی آی فون خود را در طول ناهار خوری مرور کنم.
من واقعا اطلاعاتی را که اینجا ارائه می دهم دوست دارم و نمی توانم منتظر بمانم وقتی خانه می برم نگاهی بیندازد.
من شگفت زده شده ام که چگونه وبلاگ خود را بر روی تلفن من بارگذاری می شود..
من حتی از WIFI استفاده نمی کنم، فقط 3G.. به هر حال، وبلاگ عالی!
imvu credit
دوشنبه 13 آذر 1396 05:36 ب.ظ
سلام خانواده ی من! من می خواهم بگویم که این پست عالی است، عالی نوشته شده و تقریبا شامل آن است
تمام اطلاعات مهم من می خواهم پست های بیشتری مانند این را ببینم
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:11 ب.ظ
سلام با استفاده از وردپرس برای پلت فرم سایت شما؟
من به وبلاگ دیجیتال جدید هستم، اما من سعی می کنم شروع کنم و خودم را ایجاد کنم. آیا تو
نیاز به هر گونه تخصص برنامه نویسی HTML را برای ایجاد وبلاگ خود دارید؟
هر گونه کمک بسیار قدردانی خواهد شد
How do you get rid of Achilles tendonitis?
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:40 ق.ظ
It's really a nice and helpful piece of information. I'm glad that you simply shared this useful information with us.

Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.
http://utopianbandanna25.weebly.com/
جمعه 13 مرداد 1396 11:46 ب.ظ
I think everything posted made a great deal of
sense. However, what about this? what if you were to create a killer headline?
I mean, I don't want to tell you how to run your website, but what if you added a post title that makes people desire more?
I mean سربازان سبز - اساسنامه خانه احزاب
ایران is a little vanilla. You should glance at Yahoo's home page
and watch how they create post titles to get viewers interested.

You might add a video or a related pic or two to grab readers interested about what you've
written. In my opinion, it might bring your posts a little
bit more interesting.
Why is my Achilles tendon burning?
جمعه 13 مرداد 1396 12:16 ب.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog
posts. Any way I'll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.
Venus
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:04 ب.ظ
I don't even know how I ended up here, but I thought this post
was great. I do not know who you are but definitely you're
going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!
http://eric2jensen.snack.ws/
شنبه 7 مرداد 1396 09:03 ق.ظ
An impressive share! I've just forwarded this onto a friend
who has been conducting a little homework on this. And he actually ordered me dinner because I found it for him...
lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for the
meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about
this issue here on your web page.
anonymous std testing
یکشنبه 4 تیر 1396 10:11 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آیا واقعا کار درست با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من با این حال کردم مشکل
خود را با فراز در منطق و شما ممکن است را
سادگی به پر کسانی که معافیت. که شما در واقع که می
توانید انجام من خواهد قطعا بود در گم.
Robyn
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:58 ق.ظ
Simply want to say your article is as astonishing. The clarity to
your put up is simply excellent and i can assume you are an expert in this subject.
Fine with your permission allow me to clutch your feed to keep up to date with approaching post.
Thanks a million and please continue the enjoyable work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر