تبلیغات
سربازان سبز - (( اساسنامه حزب اعتدال و توسعه ))
یکشنبه 27 دی 1388

(( اساسنامه حزب اعتدال و توسعه ))

   نوشته شده توسط: کورش موسوی    نوع مطلب :احزاب در ایران ،

  (( اساسنامه حزب اعتدال و توسعه ))

ماده1) نام

حزب اعتدال و توسعه

ماده2) محل

دفتر مركزی حزب: تهران، بالاتر از میدان ولی عصر (عج)، خیابان شهامتی، شماره 10، در صورت لزوم با تصویب وزارت كشور در سایر مناطق، شعبه، دفتر یا نمایندگی دائر خواهد شد.

ماده3) تعریف

حزب اعتدال و توسعه، تشكیلاتی است سیاسی، عقیدتی و فرهنگی، معتقد و ملتزم به احكام اسلامی و قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران كه به منظور احیاء تمدن بزرگ اسلام، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی، تحقق بخشیدن به امر توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آبادانی ایران و رفاه اجتماعی و تامین آینده بهتر برای هر فرد و جامعه ایرانی در چارچوب اهداف و منافع ملی تشكیل می‌شود. هویت اسلامی و ایرانی حزب غیرقابل تغییر است.

    (( اساسنامه حزب اعتدال و توسعه ))

ماده1) نام

حزب اعتدال و توسعه

ماده2) محل

دفتر مركزی حزب: تهران، بالاتر از میدان ولی عصر (عج)، خیابان شهامتی، شماره 10، در صورت لزوم با تصویب وزارت كشور در سایر مناطق، شعبه، دفتر یا نمایندگی دائر خواهد شد.

ماده3) تعریف

حزب اعتدال و توسعه، تشكیلاتی است سیاسی، عقیدتی و فرهنگی، معتقد و ملتزم به احكام اسلامی و قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران كه به منظور احیاء تمدن بزرگ اسلام، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی، تحقق بخشیدن به امر توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آبادانی ایران و رفاه اجتماعی و تامین آینده بهتر برای هر فرد و جامعه ایرانی در چارچوب اهداف و منافع ملی تشكیل می‌شود. هویت اسلامی و ایرانی حزب غیرقابل تغییر است.

ماده4) اركان حزب

اركان حزب عبارتند از: الف) عضو ب) حوزه ج) شورای ناحیه د) شورای منطقه (شورای شهر) هـ) شورای شهرستان و) شورای استان ز) شورای مركزی ح) دبیر كل ط) مجمع عمومی (كنگره) ی) هیئت اجرایی ك) دبیر اجرایی ل) كمیته انضباطی م) هیئت موسس

ماده5) شرایط عضویت

هر مسلمان ایرانی كه اساسنامه، مرامنامه و خط مشی را بپذیرد و عضو حزب دیگری نباشد می‌تواند با رعایت ماده7 قانون احزاب به عضویت حزب درآید.

ماده6) وظایف عضو

الف) تلاش در جهت رشد و ارتقاء معنوی، افزایش آگاهی‌های اسلامی و آشنایی با تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی كشور و جهان و اجرای برنامه‌های حزب در چارچوب اساسنامه و تصمیمات اركان حزب.
ب) شركت منظم و فعال در جلسات حزبی، ارائه طرح‌ها و پیشنهادات لازم، كوشش برای تكامل كیفی و كمی حزب، اجرای مصوبات حزب و پذیرفتن مسوولیت‌های لازم.
ج) كوشش در راه گسترش حزب از طریق جذب اعضاء جدید و طرفداران و ارتباط با شخصیت‌ها و افراد موثر با ارائه آگاهی‌های سازنده و جلب همكاری آنان با برنامه‌های حزب.
د) مشاركت در تامین هزینه‌های حزب از طریق پرداخت حق عضویت و كمك‌های فوق‌العاده.

ماده7) حوزه

كوچكترین واحد تشكیلاتی حزب «حوزه» است كه هرگاه تعداد اعضای حزب در یك محل به 7 نفر رسید، تشكیل می‌شود.

ماده8) وظایف حوزه

الف) تقویت بینش اسلامی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ارتقاء معنوی اعضاء با استفاده از شیوه‌ها آموزشی مناسب.
ب) اجرای تصمیمات حزب و تلاش در رده تحقق اهداف حزب.
ج) بررسی و تحلیل مسائل جاری و تهیه پیشنهادهای مناسب.
د) برنامه‌ریزی برای جذب اعضاء جدید و طرفداران.

ماده9)

حوزه در نخستین جلسه رسمی خود یك نفر از اعضای با تجربه را به عنوان مسوول و یك نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌كند، صلاحیت مسوول باید مورد تایید رده تشكیلاتی بالاتر قرار گیرد. در غیر اینصورت انتخاب مجدد به عمل خواهد آمد.

ماده 10)

مسوول حوزه، تصمیمات مركزیت حزب و رده‌های مافوق را به اطلاع اعضاء رسانده و نظرات و پیشنهادات آنها را به اطلاع مافوق می‌رساند. همچنین مسوولیت اجرای تصمیمات حزب و رده مافوق را به عهده دارد.

ماده 11) شورای ناحیه، منطقه، شورای شهر، شهرستان و استان

با افزایش تعداد حوزه‌ها، شورای ناحیه و از تجمع مسوولین نواحی شورای مناطق (در شهرهای كوچك شورای شهر) و از تجمع نمایندگان مناطق شورای شهرستان و از تجمع نمایندگان شهرستان‌ها شورای استان تشكیل خواهد شد.
تبصره – نحوه تشكیل و تركیب اعضاء شوراها و وظایف آنها بر مبنای آیین‌نامه مصوب شورای مركزی خواهد بود.

ماده 12)

مسوولین شوراها از بین اعضاء شوراهای مربوطه انتخاب می‌شوند ولی صلاحیت آنها باید به تایید رده تشكیلات مافوق برسد.

ماده 13) هیئت موسس

هیئت موسس مركب از 20 نفر كه شخصیت‌های سیاسی، علمی، فرهنگی و اقتصادی كشور می‌باشند. كه حزب را بنیانگذاری نموده و نسبت به تشكیل شورای مركزی، تدوین اساسنامه، مرامنامه، خط مشی و نمودار سازمانی اقدام می‌نمایند.

ماده 14)

هیئت موسس موظف است حداكثر دو سال پس از تشكیل و ثبت اساسنامه حزب، كنگره (مجمع عمومی) را برگزار نماید تا اعضاء شورای مركزی از سوی كنگره انتخاب، و اساسنامه، مرامنامه، خطی مشی و آیین‌نامه‌های مربوط را به تصویب برساند.

ماده 15) هیئت اجرایی

مسوولیت امور اجرایی حزب به عهده هیئت اجرایی به ریاست دبیر اجرایی می‌باشد. هیئت اجرایی مسول سازماندهی و اجرای مصوبات كنگره، شورای مركزی، كمیته انضباطی و اداره امور اجرایی حزب است.

ماده 16)

حداقل نیمی از اعضاء هیئت اجرایی از میان اعضاء شورای مركزی خواهند بود. اعضاء هیئت اجرایی به پیشنهاد دبیركل و با تصویب اكثریت مطلق شورای مركزی انتخاب خواهند شد.

ماده17)

مسوولیت هر یك از واحدهای اجرایی حزب با یكی از اعضاء هیئت اجرایی است كه به پیشنهاد دبیر اجرایی، موافقت دبیر كل و تصویب شورای مركزی به این سمت منصوب می‌شوند.

ماده18)

تعداد و نوع واحدهایی كه مسوولین آن عضو هیئت اجرایی خواهند بود و حدود وظایف و اختیارات دبیر اجرایی و واحدهای اجرایی مزبور، نحوه تشكیل جلسات و اعتبار مصوبات و هرگونه تغییر در آنها باید پس از موافقت دبیر كل به تصویب اكثریت مطلق شورای مركزی برسد.

ماده19)

اعضاء هیئت اجرایی نسبت به كلیه مصوبات آن هیئت، در برابر شورای مركزی مسئولیت مشترك دارند.

ماده20)

در موارد اضطراری‌ هیئت اجرایی می‌تواند بر طبق آیین‌نامه‌ای كه به تصویب شورای مركزی می‌رسد اقداماتی را تصویب و با تایید دبیر اجرایی اجراء نماید. ولی موظف است مصوبات مزبور را در اولین جلسه شورای مركزی مطرح كند تا شورا نسبت به استمرار اجرای آن اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 21) شورای مركزی

شورای مركزی مسئولیت رهبری، برنامه‌ریزی، نظارت بر امور حزب و تفسیر مواد مرامنامه و اساسنامه حزب را بر عهده دارد و در كلیه امور مربوط به حزب و فعالیت‌های حزبی مستقیما در برابر كنگره مسئول است.

ماده22)

تعداد اعضاء شورای مركزی 30 نفر می‌باشد كه به وسیله كنگره و از میان اعضای داوطلب حزب و با رای مخفی و اكثریت نسبی به مدت 2 سال انتخاب می‌شوند.

ماده23)

تعداد اعضاء ذخیره شورای مركزی 15 نفر می‌باشد كه از طریق كنگره و به ترتیب اكثریت آراء پس از 30 نفر اصلی انتخاب می‌شوند.

ماده24)

چگونگی اداره جلسات شورای مركزی و اعتبار مصوبات آن طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط شورا تهیه و تصویب خواهد شد.

ماده 25)

شورای مركزی پس از تهیه و تصویب آیین‌نامه مزبور در نخستین جلسه از میان اعضاء دبیر كل حزب را انتخاب خواهد كرد. دبیر كل حزب، ریاست شورای مركزی را نیز به عهده خواهد داشت.

ماده 26)

مسئولیت اداره امور شورای مركزی به عهده دبیركل و در غیابت وی به عهده دبیر اجرایی خواهد بود.

ماده27)

دبیر كل، معاونین خود را از میان اعضاء شورای مركزی و یا اعضاء برجسته حزب انتخاب و پس از تایید شورای مركزی منصوب می‌كند.

ماده 28)

شورای مركزی دو هفته یكبار تشكیل جلسه خواهد داد. دبیر كل می‌تواند برحسب ضرورت جلسه فوق‌العاده شورا را تشكیل دهد.

ماده 29) دبیر كل حزب

دبیر كل حزب عالی‌ترین مقام اجرایی حزب است و مسوولیت اداره امور حزب، تهیه دستور جلسات شورای مركزی، نظارت بر اجرای دقیق و كامل مصوبات كنگره و شورای مركزی را بر عهده داشته و مسئولیت امور نمایندگان پارلمانی حزب، دفتر سیاسی، برنامه و بودجه، كمیته انضباطی و واحدهای مطالعات و سازماندهی و تشكیلات را به عهده خواهد داشت.

ماده30)

دبیر اجرایی زیرنظر دبیر كل حزب مسئولیت واحدهای اجرایی را به عهده خواهد داشت.

ماده31) كمیته انضباطی

به منظور دفاع از حقوق اعضاء حزب و رسیدگی به اتهامات و تخلفات اعضاء و مسئولین حزبی و حل اختلافات درون حزبی، كمیته انضباطی تشكیل می‌شود.

ماده32)

آیین نامه وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب اعضای كمیته انضباطی به تصویب شورای مركزی خواهد رسید.

ماده33)

در صورت عدم اجرای وظایف حزبی و یا تخلف از مرامنامه، اساسنامه و مقررات حزب بر اساس رای كمیته انضباطی، مجازات‌های حزبی در مورد اعضاء اعمال می‌شود. كمیته انضباطی تنها مرجع سلب عضویت افراد در حزب می‌باشد.

ماده34) كنگره یا مجمع عمومی

كنگره عالیترین مرجع سیاستگذاری و تصمیم‌گیری حزب است. انتخاب اعضاء و نحوه اداره جلسات كنگره و اعتبار مصوبات آن بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد شورای مركزی، به تایید كنگره خواهد رسید.

ماده35)

كنگره هر دو سال یكبار تشكیل می‌شود و در صورت ضرورت به پیشنهاد اكثریت مطلق اعضاء و یا تصویب شورای مركزی جلسه فوق‌العاده كنگره تشكیل خواهد شد.

ماده36)

جلسات كنگره در تهران تشكیل می‌شود مگر شورای مركزی محل دیگری را تعیین نماید.

ماده37) وظایف كنگره

وظایف كنگره عبارتند از:
الف) تصویب مرامنامه، اساسنامه و تعیین خط مشیء حزب و آیین‌نامه‌های مربوط به تشكیل جلسات كنگره و هرگونه اصلاح و یا تغییر آن.
ب) انتخاب اعضاء شورای مركزی
ج) استماع گزارش عملكرد شورای مركزی و هیئت اجرایی و تصویب سیاست‌های اجرایی.
د) بررسی و تصویب عملكرد و فعالیت‌های دو ساله حزب.
هـ) بررسی مواضع و ارائه دیدگاه‌های جدید به شورای مركزی.

ماده38)

جلسات با حضور نیمی از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اكثریت مطلق آراء حاضران معتبر خواهد بود.

ماده39)

منابع مالی از محل حق عضویت اعضاء و اعطای هدایاء از افراد حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و كمك‌های مردمی تامین می‌گردد.

ماده 40)

درآمد و هزینه‌های حزب در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن تا پایان هر سال جهت بررسی به كمیسیون ماده 10 قانون احزاب ارائه می‌شود.

ماده 41)

هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضای شورای مركزی باید به كمیسیون ماده 10 قانون احزاب اعلام گردد.

ماده 42) نحوه انحلال

در صورتیكه اكثریت مطلق شورای مركزی و یا (یك سوم) كل اعضاء حزب به طور كتبی تقاضای انحلال حزب را بنمایند این موضوع در مجمع عمومی فوق‌العاده به رای گذارده خواهد شد و در صورتیكه بیش از (دو سوم) اعضاء حاضر رای به انحلال بدهند حزب منحل خواهد شد.

ماده 43)

در صورت انحلال حزب، مجمع عمومی فوق‌العاده، هیئت تصفیه‌ای مركب از 5 نفر از اعضای شورای مركزی انتخاب خواهد كرد و این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات و تهیه گزارش تصفیه، با نظر شورای مركزی نسبت به واگذاری اموال و املاك به یكی از مراكز آموزشی یا پژوهشی و یا موسسات خیریه عام‌المنفعه اقدام نماید.

ماده44)

این اساسنامه در 44 ماده و یك تبصره در تاریخ 10/4/1381 به تصویب رسید.


Saudi
جمعه 16 شهریور 1397 02:20 ق.ظ
І visited ᴠarious websites butt thе audio quality fօr audio songs existing at tһis site
іs aсtually fabulous.
JANAH Stone
جمعه 8 تیر 1397 02:17 ق.ظ
naturally lijke ʏour web site however you have to
take a looк at tһe spelling ⲟn seѵeral
of your posts. Several of theem arе rife wіth spelling issues and
I find it very bothersome tо inform the truth оn tһе ⲟther һаnd І'll surely ckme back again.
Discount viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:13 ق.ظ

Whoa plenty of beneficial data.
buy viagra sildenafil online buy real viagra online uk buy viagra sample viagra tablets buy online can you buy viagra without a prescription buy viagra uk next day delivery viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra order online pharmacy get a prescription for viagra online low price viagra
rite
شنبه 25 فروردین 1397 08:46 ق.ظ
I am sure thіs paragraph hɑs touched all tһe internet visitors, іts
really really pleasant piece ᧐f writing on building սp
new website.
viagra super active plus review
پنجشنبه 23 فروردین 1397 11:18 ق.ظ
I know this web page presents quality dependent content and extra informatiⲟn,
is there any othеr web site ᴡhich ρrovides tһese informatіon іn quality?
viagra super active plus kaufen
پنجشنبه 23 فروردین 1397 09:43 ق.ظ
Eveгything іs very open with a very clear clarification of
tһe issues. Ιt was гeally informative. Υoᥙr website iѕ veгy
helpful. Ꭲhank you fοr sharing!
Buy cheap Lumigan
پنجشنبه 9 فروردین 1397 01:03 ب.ظ
I do believve all the ideas you've offered on your post.
They are very convincing aand can definitely work.
Nonetheless, the posts are very brief for newbies. May
just you please prolong themm a little from
next time? Thamks foor the post.
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 08:10 ب.ظ
Ηi jսst wаnted tⲟ ɡive youu a brief heads up and let yoou
know a feᴡ of the pictures aren't loading properly. І'm not sᥙre why bbut I think itѕ a linking
issue. І've trіed іt in tԝօ Ԁifferent web browsers
аnd ƅoth show tһe same outcome.
Online cialis
یکشنبه 5 فروردین 1397 01:14 ق.ظ

Thanks a lot. Plenty of tips!

cialis online holland cialis 5 mg funziona brand cialis nl cialis 20 mg effectiveness cialis kaufen we recommend cialis best buy tesco price cialis venta de cialis canada dose size of cialis cialis online napol
Cialis canada
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:36 ب.ظ

Thank you. Loads of facts.

online cialis usa cialis online venta cialis en espaa cialis billig cialis 20 mg cut in half generic for cialis i recommend cialis generico cialis vs viagra canadian discount cialis cialis generique
Buy generic cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:49 ب.ظ

Kudos. A lot of stuff.

cialis prezzo al pubblico generic cialis soft gels discount cialis cialis 20mg generic cialis pill online only best offers 100mg cialis cialis professional from usa cialis patent expiration cialis bula cialis in sconto
marijuana
دوشنبه 30 بهمن 1396 01:00 ق.ظ
زمان مناسب برای ایجاد برنامه های طولانی تر است
مدت زمان و وقت آن است که خوشحال باشیم من این نشریه را یاد گرفته ام و اگر می توانستم به شما برخی از مسائل توجه توجه داشته باشم
یا پیشنهادات شاید شما می توانید مقالات بعدی مربوط به این مقاله را بنویسید.

من تمایل به خواندن مطالب حتی بیشتر در مورد آن را!
cialis price
یکشنبه 15 بهمن 1396 01:04 ب.ظ
Good post. I learn something new and challenging
on blogs I stumbleupon on a daily basis. It will always be helpful to read through
articles from other authors and practice something from other websites.
Vernita
جمعه 17 آذر 1396 06:21 ق.ظ
I am extremely impressed along with your writing abilities as smartly as with the format on your blog.

Is that this a paid subject matter or did you customize it your
self? Anyway keep up the excellent quality writing,
it's rare to peer a great weblog like this one today..
Lillian
پنجشنبه 16 آذر 1396 10:36 ب.ظ
I couldn't resist commenting. Perfectly written!
Amie
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:12 ب.ظ
Hi there, its pleasant post on the topic of media print, we all know media is a fantastic source of information.
Rachel
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:00 ب.ظ
I'm extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your
blog. Is this a paid theme or did you modify
it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a
great blog like this one today.
medicare supplemental insurance plans
جمعه 3 آذر 1396 05:36 ب.ظ
Heya برای بار اولیه اینجا هستم. من این هیئت را پیدا کردم و متوجه شدم این واقعا مفید است و به من کمک کرد
خیلی زیاد من امیدوارم که یک چیز را پشت سر بگذارم و به دیگران کمک کنم تا به من کمک کرد.
are psychics real
سه شنبه 30 آبان 1396 07:30 ب.ظ
این مقاله واقعا یک دلپذیر است که به بازدیدکنندگان اینترنتی جدید کمک می کند، که مایل به وبلاگ نویسی هستند.
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:24 ب.ظ
من این پست را به طور کامل در رابطه با شباهت اخیر خواندم
و فن آوری های قبلی، این مقاله شگفت انگیز است.
chaturbate token hack virus
دوشنبه 13 شهریور 1396 02:55 ق.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement
account it. Look advanced to far added agreeable from you!
By the way, how can we communicate?
How do you grow?
یکشنبه 5 شهریور 1396 08:13 ق.ظ
I think that is among the so much important info for me.

And i am satisfied studying your article. However wanna remark on some common things, The web site taste is ideal,
the articles is truly nice : D. Excellent activity, cheers
Alexander
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:03 ب.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
I'll go ahead and bookmark your website to come back in the
future. All the best
What is a heel lift?
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:06 ب.ظ
I am not positive the place you are getting your info, however good topic.
I needs to spend some time studying more or working out more.
Thanks for excellent info I was looking for this info for my
mission.
How do you strengthen your Achilles tendon?
شنبه 14 مرداد 1396 05:26 ق.ظ
Hello there! Would you mind if I share your
blog with my zynga group? There's a lot of people that
I think would really appreciate your content. Please let me know.
Cheers
nobukoavalos.blog.fc2.com
جمعه 13 مرداد 1396 10:40 ب.ظ
Great site you have here.. It's difficult to find excellent writing
like yours these days. I honestly appreciate individuals
like you! Take care!!
Bob
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:25 ب.ظ
Everything is very open with a very clear explanation of the challenges.
It was truly informative. Your website is useful. Many thanks for sharing!
sheronhennighausen.hatenablog.com
شنبه 7 مرداد 1396 08:58 ق.ظ
whoah this weblog is magnificent i really like reading your articles.
Keep up the good work! You understand, a lot of persons are looking round for this
information, you can help them greatly.
at home std test kit
دوشنبه 5 تیر 1396 04:44 ق.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی
که ظاهر شدن دلنشین در آغاز آیا نه حل و فصل بسیار خوب با من پس از برخی از
زمان. جایی درون پاراگراف شما در واقع موفق به من
مؤمن متاسفانه تنها برای while.
من این مشکل خود را با جهش در مفروضات و یک ممکن
است را خوب به پر کسانی که شکاف. در این رویداد شما که می
توانید انجام من خواهد قطعا تا پایان تحت
تاثیر قرار داد.
std clinic near me
جمعه 2 تیر 1396 06:48 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین اصل آیا نه حل و فصل خوب با من پس از
برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع قادر به من مؤمن اما
تنها برای کوتاه در حالی که. من با این
حال مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما ممکن است را سادگی به پر همه کسانی
معافیت. اگر شما که می توانید انجام من را
قطعا تا پایان در گم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30