تبلیغات
سربازان سبز - اساسنامه حزب نواندیشان ایران اسلامی
شنبه 26 دی 1388

اساسنامه حزب نواندیشان ایران اسلامی

   نوشته شده توسط: کورش موسوی    نوع مطلب :احزاب در ایران ،

اساسنامه حزب نواندیشان ایران اسلامی

فصل اول

مقدمه:

ماده1: نام حزب "نواندیشان ایران اسلامی" می‌باشد كه در این اساسنامه به‌اختصار حزب نامیده می‌شود.

ماده2: محل فعالیت: مركز حزب در تهران با فعالیت كشوری بوده و می‌تواند پس از كسب موافقت وزارت كشور در سایر شهرستانها اقدام به تاسیس دفتر یا شعبه نماید.

ماده3: مدت فعالیت نامحدود است.

فصل اول

مقدمه:

ماده1: نام حزب "نواندیشان ایران اسلامی" می‌باشد كه در این اساسنامه به‌اختصار حزب نامیده می‌شود.

ماده2: محل فعالیت: مركز حزب در تهران با فعالیت كشوری بوده و می‌تواند پس از كسب موافقت وزارت كشور در سایر شهرستانها اقدام به تاسیس دفتر یا شعبه نماید.

ماده3: مدت فعالیت نامحدود است.

فصل دوم

اركان حزب

ماده4: اركان تشكیلات

1ـ هیئت موسس

2ـ كنگره

3ـ شورای مركزی

4ـ دبیركل

5ـ هیات اجرایی

6ـ كمیته

7ـ واحد

8ـ حوزه

هیئت موسس:

ماده5: اعضای هیئت موسس حزب متشكل از 4 نفر آقایان:

دكتر امیر محبیان ـ دكتر غلامحسن محمدی ـ مهندس ابوالفضل كلهر ـ مهندس حسین نوش‌آبادی می‌باشد.

و تا تشكیل اولین كنگره و تعیین شورای مركزی از سوی آن كنگره عهده‌دار كلیه وظایف و امور حزب خواهدبود.

ماده6: وظایف هیئت موسس عبارت است از:

1ـ تهیه مرامنامه و اساسنامه حزب و تصویب و ثبت آن.

2ـ تعیین خط‌مشی كلی حزب.

3ـ اقدام جهت برگزاری اولین كنگره.

4ـ نظارت برحسن اجرای كارها و روند فعالیت‌ها تا قبل از تشكیل اولین كنگره.

5ـ تاییدصلاحیت داوطلبان عضویت در شورای مركزی تا قبل از تشكیل اولین كنگره.

كنگره:

ماده7: كنگره از اجتماع اعضای حزب یا نمایندگان منتخب حوزه‌ها به دو صورت عادی و فوق‌العاده تشكیل می‌شود.

ماده8: كنگره عادی هر دو سال یك‌بار تشكیل می‌گردد و جلسات كنگره با حضور نصف بعلاوه یك اعضاء تشكیل و مصوبات آن با اكثریت نسبی آرا معتبر خواهدبود ولی چنانچه در اولین جلسه حدنصاب لازم كسب نگردید، جلسه بعدی حداكثر یك ماه بعد با هر تعدادی رسمیت خواهد یافت.

ماده9: وظایف كنگره عادی به شرح زیر است:

1ـ انتخاب اعضای شورای مركزی.

2ـ استماع و رسیدگی به‌گزارش شورای مركزی.

3ـ تعیین خط‌مشی دو سالانه حزب.

4ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای شورای مركزی.

5ـ تصویب بودجه و ترازنامه مالی حزب.

6ـ نظارت بر عملكرد شورای مركزی.

7ـ تصویب آیین‌نامه‌های داخلی.

ماده10: وظایف كنگره فوق‌العاده به‌شرح زیر می‌باشد.

1ـ اصلاح اساسنامه.

2ـ عزل اعضای شورای مركزی.

3ـ بررسی پیشنهاد شورای مركزی مبنی بر تعطیلی موقت یا انحلال دائم حزب.

تبصره: هرگونه تغییر در هیات رهبری؛ مرامنامه و اساسنامه پس از تصویب كمیسیون ماده 10 كانون احزاب رسمیت می‌یابد.

ماده11: كنگره توسط هیئت رئیسه‌ای مركب از یك رئیس و یك منشی و دو ناظر با انتخاب كنگره بر اساس آیین‌نامه داخلی كنگره اداره خواهدشد.

شورای مركزی:

ماده 12: تعداد اعضای شورای مركزی 11 نفر می‌باشد كه متشكل از 4 نفر اعضای هیئت موسس به عنوان عضو ثابت و دائمی و 7 نفر اعضای اصلی و 4 نفر نیز عضو علی‌البدل از بین اعضاء كه توسط كنگره عادی با اكثریت آرا برای مدت 2 سال انتخاب خواهندشد.

ماده13: وظایف شورای مركزی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ انتخاب دبیركل از بین اعضای شورای مركزی به مدت دو سال.

2ـ تصمیم در مورد تشكیل یا تعطیل دفاتر حزب در استانها.

3ـ تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی با رعایت بند 7 ماده9.

4ـ تصویب تشكیلات مركز و دفاتر حزب بنا به پیشنهاد دبیركل.

5ـ تصویب برنامه و بودجه سالانه حزب.

6ـ تصویب شرح وظایف و اختیارات واحدهای اجرایی شورا.

7ـ برگزاری كنگره عادی و فوق‌العاده.

8ـ تبیین مواضع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی.

9ـ اتخاذ تصمیم در مورد طرحها و برنامه‌های مختلف حزب.

10ـ ارائه گزارش عملكرد به كنگره.

11ـ برنامه‌ریزی و تعیین سیاستهای اجرایی مورد نیاز حزب جهت تحقق اهداف و خط‌مشی حزب در چارچوب اساسنامه و مرامنامه.

12ـ رسیدگی و تصویب درخواست داوطلبان عضویت حزب.

13ـ رسیدگی به تخلفات و شكایات واحدها، كمیته‌ها و حوزه‌های حزب و اخذ تصمیم نهایی در مورد تخلفات و شكایات حزب پس از ارجاع كمیته داوری.

14ـ اتخاذ تصمیم جهت انتشار نشریه از سوی حزب و اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح.

15ـ انتخاب قائم مقام دبیركل، دبیر هیئت اجرایی و مسئولین واحدها و كمیته‌های حزب به پیشنهاد دبیركل.

16ـ تصویب نهایی لغو عضویت اعضای حزب پس از گزارش كمیته تشكیلات.

17ـ تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای مركزی بجز شورای مركزی دوره اول.

18ـ انجام سایر وظایفی كه در این اساسنامه بر عهده شورای مركزی قرار داده شده است.

تبصره1: شورای مركزی حداقل یك بار در ماه جلسه خواهدداشت و جلسات فوق‌العاده بنا به پیشنهاد دبیركل یا 5 نفر از اعضای شورای مركزی خواهدبود.

تبصره2: جلسات شورای مركزی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه در جلسه با اكثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهدبود.

دبیركل:

ماده14: وظایف و اختیارات دبیركل عبارتنداز:

1ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات شورای مركزی.

2ـ اعلام مواضع رسمی حزب.

3ـ ابلاغ و اجرای مصوبات شورای مركزی.

4ـ صدور دستورالعمل‌های اجرایی.

5ـ عزل و نصب مسئولین واحدها و كمیته‌ها پس از تصویب شورای مركزی.

6ـ هماهنگی هیات اجرایی و ایجاد تعامل بین واحدها، كمیته‌ها، و حوزه‌های حزب.

7ـ برنامه‌ریزی لازم جهت تهیه بولتن‌های ویژه سیاسی جهت بالابردن سطح آگاهی‌های سیاسی اجتماعی اعضای حزب.

8ـ عزل و نصب مسئولان حزب در استانها و شهرستانها.

9ـ تهیه ترازنامه و ارائه گزارش سالانه و نوبه‌ای به شورای مركزی.

10ـ پیشنهاد نمودار تشكیلاتی و شرح وظایف آن جهت تصویب به شورای مركزی.

11ـ حضور و شركت فعال در مجامع مختلف به‌عنوان نماینده رسمی حزب.

تبصره: دبیر كل می‌تواند نماینده خود را نیز جهت شركت در جلسات فوق‌الذكر معرفی نماید.

12ـ امضای اسناد تعهدآور و مكاتبات اداری.

هیئت اجرائی:

ماده15: هیات اجرایی حزب متشكل از روسای كمیته‌های چهارگانه و مسئولان واحدهای اجرایی بریاست دبیركل خواهدبود.

ماده16: حزب دارای كمیته‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تشكیلات است كه وظایف هر یك از آنها به‌تصویب شورای مركزی خواهدرسید.

واحدها:

ماده17: واحدهای حزب مسئولیت امور اجرایی حزب را زیر نظر دبیركل عهده‌دار خواهندبود.

ماده18: واحدهای حزب بر حسب ضرورت و در چارچوب آیین‌نامه‌های تصویب شده تشكیل و عمل خواهندكرد. شرح وظایف و نحوه انتخاب مسئولان و اعضای واحدها مطابق آیین‌نامه‌ای خواهدبود كه به‌تصویب شورای مركزی می‌رسد.

اركان و تشكیلات استان:

ماده19: اركان و تشكیلات استان عبارتند از:

1ـ شورای استان كه بر حسب آیین‌نامه مصوب تشكیل خواهدشد.

2ـ دبیر استان.

3ـ حوزه‌ها.

حوزه:

ماده20: كوچكترین واحد تشكیلاتی حزب حوزه است كه در محدوده‌ی یك شهرستان مطابق قانون تشكیل می‌گردد و وظایف آن به‌تصویب شورای مركزی خواهدرسید و حداقل از 9 عضو حزب تشكیل می‌گردد.

عضو:

ماده21: عضو فردی است كه معتقد به مرامنامه و اساسنامه و مواضع و خط‌مشی حزب باشد و در عمل پایبندی خود را نیز ثابت كند.

ماده22: شرایط عضویت عبارتنداز:

1ـ التزام و اعتقاد عملی به اسلام و ولایت فقیه.

2ـ التزام عملی به قانون اساسی.

3ـ اعتقاد به مرامنامه؛ اساسنامه و خط‌مشی حزب.

4ـ برخورداری از حسن شهرت.

5ـ داشتن حداقل 15 سال سن.

6ـ تعهد نسبت به پرداخت حق عضویت.

7ـ تابعیت ایران.

8ـ محروم نبودن از حقوق اجتماعی.

تبصره: نحوه پذیریش اعضاء برابر آیین‌نامه‌هایی است كه به تصویب شورای مركزی می‌رسد.

فصل سوم

ماده23: هزینه فعالیت حزب از طریق حق عضویت اعضاء، كمك‌های مردمی و سایر درآمدهای مشروع و قانونی تامین می‌شود.

ماده24: كلیه اسناد و اوراق بهادار حزب با امضای دبیركل و افراد دیگری كه شورای مركزی تعیین كرده است و با مهر حزب معتبر می‌باشد.

ماده25: كلیه درآمدها و هزینه‌های حزب در دفاتر حسابداری و قانونی ثبت و در پایان هر سال مالی گزارش آن به كمیسیون ماده 10 احزاب ارائه می‌شود.

ماده26: تمامی اهداف و برنامه‌هایی كه در مرامنامه و اساسنامه آمده اگر با وظایف هر یك از وزارتخانه‌ها یا مراكز دولتی ارتباط داشته باشد. پس از كسب اجازه از وزارتخانه یا سازمان ذیربط به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

ماده27: در صورت انحلال حزب، كلیه اموال منقول و غیرمنقول آن پس از تصویب حساب‌های لازم در اختیار ولی‌فقیه یا موسسات خیریه و عام‌المنفعه قرار خواهدگرفت.

تبصره: انحلال حزب با پیشنهاد سه چهارم اعضای شورای مركزی به كنگره و تصویب دو سوم اعضای كنگره فوق‌العاده حزب و یا با پیشنهاد دو سوم اعضای كنگره فوق‌العاده و تصویب سه چهارم اعضای آن میسر خواهدبود.

ماده28: تعطیلی یا انحلال در اسرع وقت به اطلاع كمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها خواهدرسید.

ماده29: این اساسنامه در سه فصل، 29 ماده و شش تبصره در تاریخ 3/3/85 به تصویب هیئت موسس حزب نواندیشان ایران اسلامی رسید. (و در تاریخ 8/8/85 نیز مورد تصویب
كمیسیون ماده 10 احزاب قرار گرفت.)
 

Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:23 ب.ظ

Seriously tons of excellent facts.
cialis et insomni cialis pas cher paris cialis purchasing price cialis wal mart pharmacy trusted tabled cialis softabs we like it cialis price we recommend cheapest cialis what is cialis we recommend cialis best buy cialis pas cher paris
Viagra daily
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:42 ق.ظ

Regards, Helpful information!
online pharmacy usa sildenafil uk pharmacy buy viagra in malaysia viagra alternatives buy tadalafil where to purchase viagra where to buy viagra vaigra where to buy real viagra online uk buy viagra
Cialis pills
یکشنبه 19 فروردین 1397 03:58 ق.ظ

Superb info. Thanks a lot!
dosagem ideal cialis purchasing cialis on the internet if a woman takes a mans cialis cialis australia org discount cialis only best offers 100mg cialis import cialis cialis tablets cialis alternative chinese cialis 50 mg
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 07:11 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
female cialis no prescription precios de cialis generico cialis 20mg prix en pharmacie cialis dose 30mg i recommend cialis generico cialis et insomni buying cialis in colombia purchasing cialis on the internet cialis uk if a woman takes a mans cialis
Reggie
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:40 ب.ظ
Quality content is the crucial to invite the visitors to pay a quick visit the website, that's what this
web site is providing.
How long do you grow during puberty?
یکشنبه 15 مرداد 1396 08:14 ب.ظ
Thanks for the auspicious writeup. It actually was a amusement account it.

Glance advanced to far brought agreeable
from you! However, how could we communicate?
std home test
یکشنبه 4 تیر 1396 10:45 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که
ظاهر شدن مناسب ابتدا آیا واقعا نشستن کاملا با من پس
از برخی از زمان. جایی درون جملات شما در
واقع قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای بسیار
در حالی که کوتاه. من هنوز کردم مشکل خود را
با فراز در مفروضات و شما ممکن است را خوب به پر کسانی که شکاف.
اگر شما که می توانید انجام من
خواهد مطمئنا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
Garrett
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 08:00 ب.ظ
Hello my loved one! I wish to say that this post is amazing, great written and include almost all
vital infos. I would like to see more posts like this.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 04:26 ق.ظ
My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the costs.

But he's tryiong none the less. I've been using WordPress
on a variety of websites for about a year and am nervous about switching to another platform.
I have heard great things about blogengine.net.
Is there a way I can import all my wordpress content into it?
Any kind of help would be greatly appreciated!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر