تبلیغات
سربازان سبز - اساسنامه حزب نواندیشان ایران اسلامی
شنبه 26 دی 1388

اساسنامه حزب نواندیشان ایران اسلامی

   نوشته شده توسط: کورش موسوی    نوع مطلب :احزاب در ایران ،

اساسنامه حزب نواندیشان ایران اسلامی

فصل اول

مقدمه:

ماده1: نام حزب "نواندیشان ایران اسلامی" می‌باشد كه در این اساسنامه به‌اختصار حزب نامیده می‌شود.

ماده2: محل فعالیت: مركز حزب در تهران با فعالیت كشوری بوده و می‌تواند پس از كسب موافقت وزارت كشور در سایر شهرستانها اقدام به تاسیس دفتر یا شعبه نماید.

ماده3: مدت فعالیت نامحدود است.

فصل اول

مقدمه:

ماده1: نام حزب "نواندیشان ایران اسلامی" می‌باشد كه در این اساسنامه به‌اختصار حزب نامیده می‌شود.

ماده2: محل فعالیت: مركز حزب در تهران با فعالیت كشوری بوده و می‌تواند پس از كسب موافقت وزارت كشور در سایر شهرستانها اقدام به تاسیس دفتر یا شعبه نماید.

ماده3: مدت فعالیت نامحدود است.

فصل دوم

اركان حزب

ماده4: اركان تشكیلات

1ـ هیئت موسس

2ـ كنگره

3ـ شورای مركزی

4ـ دبیركل

5ـ هیات اجرایی

6ـ كمیته

7ـ واحد

8ـ حوزه

هیئت موسس:

ماده5: اعضای هیئت موسس حزب متشكل از 4 نفر آقایان:

دكتر امیر محبیان ـ دكتر غلامحسن محمدی ـ مهندس ابوالفضل كلهر ـ مهندس حسین نوش‌آبادی می‌باشد.

و تا تشكیل اولین كنگره و تعیین شورای مركزی از سوی آن كنگره عهده‌دار كلیه وظایف و امور حزب خواهدبود.

ماده6: وظایف هیئت موسس عبارت است از:

1ـ تهیه مرامنامه و اساسنامه حزب و تصویب و ثبت آن.

2ـ تعیین خط‌مشی كلی حزب.

3ـ اقدام جهت برگزاری اولین كنگره.

4ـ نظارت برحسن اجرای كارها و روند فعالیت‌ها تا قبل از تشكیل اولین كنگره.

5ـ تاییدصلاحیت داوطلبان عضویت در شورای مركزی تا قبل از تشكیل اولین كنگره.

كنگره:

ماده7: كنگره از اجتماع اعضای حزب یا نمایندگان منتخب حوزه‌ها به دو صورت عادی و فوق‌العاده تشكیل می‌شود.

ماده8: كنگره عادی هر دو سال یك‌بار تشكیل می‌گردد و جلسات كنگره با حضور نصف بعلاوه یك اعضاء تشكیل و مصوبات آن با اكثریت نسبی آرا معتبر خواهدبود ولی چنانچه در اولین جلسه حدنصاب لازم كسب نگردید، جلسه بعدی حداكثر یك ماه بعد با هر تعدادی رسمیت خواهد یافت.

ماده9: وظایف كنگره عادی به شرح زیر است:

1ـ انتخاب اعضای شورای مركزی.

2ـ استماع و رسیدگی به‌گزارش شورای مركزی.

3ـ تعیین خط‌مشی دو سالانه حزب.

4ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای شورای مركزی.

5ـ تصویب بودجه و ترازنامه مالی حزب.

6ـ نظارت بر عملكرد شورای مركزی.

7ـ تصویب آیین‌نامه‌های داخلی.

ماده10: وظایف كنگره فوق‌العاده به‌شرح زیر می‌باشد.

1ـ اصلاح اساسنامه.

2ـ عزل اعضای شورای مركزی.

3ـ بررسی پیشنهاد شورای مركزی مبنی بر تعطیلی موقت یا انحلال دائم حزب.

تبصره: هرگونه تغییر در هیات رهبری؛ مرامنامه و اساسنامه پس از تصویب كمیسیون ماده 10 كانون احزاب رسمیت می‌یابد.

ماده11: كنگره توسط هیئت رئیسه‌ای مركب از یك رئیس و یك منشی و دو ناظر با انتخاب كنگره بر اساس آیین‌نامه داخلی كنگره اداره خواهدشد.

شورای مركزی:

ماده 12: تعداد اعضای شورای مركزی 11 نفر می‌باشد كه متشكل از 4 نفر اعضای هیئت موسس به عنوان عضو ثابت و دائمی و 7 نفر اعضای اصلی و 4 نفر نیز عضو علی‌البدل از بین اعضاء كه توسط كنگره عادی با اكثریت آرا برای مدت 2 سال انتخاب خواهندشد.

ماده13: وظایف شورای مركزی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ انتخاب دبیركل از بین اعضای شورای مركزی به مدت دو سال.

2ـ تصمیم در مورد تشكیل یا تعطیل دفاتر حزب در استانها.

3ـ تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی با رعایت بند 7 ماده9.

4ـ تصویب تشكیلات مركز و دفاتر حزب بنا به پیشنهاد دبیركل.

5ـ تصویب برنامه و بودجه سالانه حزب.

6ـ تصویب شرح وظایف و اختیارات واحدهای اجرایی شورا.

7ـ برگزاری كنگره عادی و فوق‌العاده.

8ـ تبیین مواضع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی.

9ـ اتخاذ تصمیم در مورد طرحها و برنامه‌های مختلف حزب.

10ـ ارائه گزارش عملكرد به كنگره.

11ـ برنامه‌ریزی و تعیین سیاستهای اجرایی مورد نیاز حزب جهت تحقق اهداف و خط‌مشی حزب در چارچوب اساسنامه و مرامنامه.

12ـ رسیدگی و تصویب درخواست داوطلبان عضویت حزب.

13ـ رسیدگی به تخلفات و شكایات واحدها، كمیته‌ها و حوزه‌های حزب و اخذ تصمیم نهایی در مورد تخلفات و شكایات حزب پس از ارجاع كمیته داوری.

14ـ اتخاذ تصمیم جهت انتشار نشریه از سوی حزب و اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح.

15ـ انتخاب قائم مقام دبیركل، دبیر هیئت اجرایی و مسئولین واحدها و كمیته‌های حزب به پیشنهاد دبیركل.

16ـ تصویب نهایی لغو عضویت اعضای حزب پس از گزارش كمیته تشكیلات.

17ـ تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای مركزی بجز شورای مركزی دوره اول.

18ـ انجام سایر وظایفی كه در این اساسنامه بر عهده شورای مركزی قرار داده شده است.

تبصره1: شورای مركزی حداقل یك بار در ماه جلسه خواهدداشت و جلسات فوق‌العاده بنا به پیشنهاد دبیركل یا 5 نفر از اعضای شورای مركزی خواهدبود.

تبصره2: جلسات شورای مركزی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه در جلسه با اكثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهدبود.

دبیركل:

ماده14: وظایف و اختیارات دبیركل عبارتنداز:

1ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات شورای مركزی.

2ـ اعلام مواضع رسمی حزب.

3ـ ابلاغ و اجرای مصوبات شورای مركزی.

4ـ صدور دستورالعمل‌های اجرایی.

5ـ عزل و نصب مسئولین واحدها و كمیته‌ها پس از تصویب شورای مركزی.

6ـ هماهنگی هیات اجرایی و ایجاد تعامل بین واحدها، كمیته‌ها، و حوزه‌های حزب.

7ـ برنامه‌ریزی لازم جهت تهیه بولتن‌های ویژه سیاسی جهت بالابردن سطح آگاهی‌های سیاسی اجتماعی اعضای حزب.

8ـ عزل و نصب مسئولان حزب در استانها و شهرستانها.

9ـ تهیه ترازنامه و ارائه گزارش سالانه و نوبه‌ای به شورای مركزی.

10ـ پیشنهاد نمودار تشكیلاتی و شرح وظایف آن جهت تصویب به شورای مركزی.

11ـ حضور و شركت فعال در مجامع مختلف به‌عنوان نماینده رسمی حزب.

تبصره: دبیر كل می‌تواند نماینده خود را نیز جهت شركت در جلسات فوق‌الذكر معرفی نماید.

12ـ امضای اسناد تعهدآور و مكاتبات اداری.

هیئت اجرائی:

ماده15: هیات اجرایی حزب متشكل از روسای كمیته‌های چهارگانه و مسئولان واحدهای اجرایی بریاست دبیركل خواهدبود.

ماده16: حزب دارای كمیته‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تشكیلات است كه وظایف هر یك از آنها به‌تصویب شورای مركزی خواهدرسید.

واحدها:

ماده17: واحدهای حزب مسئولیت امور اجرایی حزب را زیر نظر دبیركل عهده‌دار خواهندبود.

ماده18: واحدهای حزب بر حسب ضرورت و در چارچوب آیین‌نامه‌های تصویب شده تشكیل و عمل خواهندكرد. شرح وظایف و نحوه انتخاب مسئولان و اعضای واحدها مطابق آیین‌نامه‌ای خواهدبود كه به‌تصویب شورای مركزی می‌رسد.

اركان و تشكیلات استان:

ماده19: اركان و تشكیلات استان عبارتند از:

1ـ شورای استان كه بر حسب آیین‌نامه مصوب تشكیل خواهدشد.

2ـ دبیر استان.

3ـ حوزه‌ها.

حوزه:

ماده20: كوچكترین واحد تشكیلاتی حزب حوزه است كه در محدوده‌ی یك شهرستان مطابق قانون تشكیل می‌گردد و وظایف آن به‌تصویب شورای مركزی خواهدرسید و حداقل از 9 عضو حزب تشكیل می‌گردد.

عضو:

ماده21: عضو فردی است كه معتقد به مرامنامه و اساسنامه و مواضع و خط‌مشی حزب باشد و در عمل پایبندی خود را نیز ثابت كند.

ماده22: شرایط عضویت عبارتنداز:

1ـ التزام و اعتقاد عملی به اسلام و ولایت فقیه.

2ـ التزام عملی به قانون اساسی.

3ـ اعتقاد به مرامنامه؛ اساسنامه و خط‌مشی حزب.

4ـ برخورداری از حسن شهرت.

5ـ داشتن حداقل 15 سال سن.

6ـ تعهد نسبت به پرداخت حق عضویت.

7ـ تابعیت ایران.

8ـ محروم نبودن از حقوق اجتماعی.

تبصره: نحوه پذیریش اعضاء برابر آیین‌نامه‌هایی است كه به تصویب شورای مركزی می‌رسد.

فصل سوم

ماده23: هزینه فعالیت حزب از طریق حق عضویت اعضاء، كمك‌های مردمی و سایر درآمدهای مشروع و قانونی تامین می‌شود.

ماده24: كلیه اسناد و اوراق بهادار حزب با امضای دبیركل و افراد دیگری كه شورای مركزی تعیین كرده است و با مهر حزب معتبر می‌باشد.

ماده25: كلیه درآمدها و هزینه‌های حزب در دفاتر حسابداری و قانونی ثبت و در پایان هر سال مالی گزارش آن به كمیسیون ماده 10 احزاب ارائه می‌شود.

ماده26: تمامی اهداف و برنامه‌هایی كه در مرامنامه و اساسنامه آمده اگر با وظایف هر یك از وزارتخانه‌ها یا مراكز دولتی ارتباط داشته باشد. پس از كسب اجازه از وزارتخانه یا سازمان ذیربط به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

ماده27: در صورت انحلال حزب، كلیه اموال منقول و غیرمنقول آن پس از تصویب حساب‌های لازم در اختیار ولی‌فقیه یا موسسات خیریه و عام‌المنفعه قرار خواهدگرفت.

تبصره: انحلال حزب با پیشنهاد سه چهارم اعضای شورای مركزی به كنگره و تصویب دو سوم اعضای كنگره فوق‌العاده حزب و یا با پیشنهاد دو سوم اعضای كنگره فوق‌العاده و تصویب سه چهارم اعضای آن میسر خواهدبود.

ماده28: تعطیلی یا انحلال در اسرع وقت به اطلاع كمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها خواهدرسید.

ماده29: این اساسنامه در سه فصل، 29 ماده و شش تبصره در تاریخ 3/3/85 به تصویب هیئت موسس حزب نواندیشان ایران اسلامی رسید. (و در تاریخ 8/8/85 نیز مورد تصویب
كمیسیون ماده 10 احزاب قرار گرفت.)
 

Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:45 ب.ظ

Fantastic write ups, Thanks.
cialis online napol calis cialis en mexico precio click here take cialis cialis en 24 hora cialis canadian drugs cialis daily dose generic we like it cialis soft gel generic cialis in vietnam how does cialis work
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:12 ق.ظ

Terrific write ups. Regards!
buying cialis overnight we choice free trial of cialis interactions for cialis cialis 5mg buy generic cialis cialis generique 5 mg cialis cuantos mg hay trusted tabled cialis softabs cialis side effects dangers get cheap cialis
buy cialis online no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:56 ق.ظ

You've made your position very clearly.!
how to buy cialis online usa price cialis wal mart pharmacy wow cialis 20 generic cialis pro we like it safe cheap cialis buying cialis overnight we recommend cialis best buy if a woman takes a mans cialis order cialis from india enter site 20 mg cialis cost
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 09:22 ب.ظ

Thanks a lot, A lot of content!

canadian drugs generic cialis we choice cialis pfizer india cialis en mexico precio brand cialis nl cialis 20mg preis cf cialis canada brand cialis nl cialis dose 30mg how does cialis work cialis pas cher paris
buy cheap cialis no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 10:32 ق.ظ

Cheers, Numerous forum posts!

brand cialis nl cialis 10mg prix pharmaci buy cheap cialis in uk cialis lilly tadalafi cialis et insomni cialis tablets australia are there generic cialis we use it cialis online store safe site to buy cialis online order generic cialis online
buy cialis medication
دوشنبه 12 آذر 1397 10:47 ب.ظ

Fine data. Thanks!
cialis manufacturer coupon cialis 5 mg funziona tarif cialis france viagra vs cialis price cialis wal mart pharmacy cialis bula cialis for sale cialis daily reviews cialis for sale south africa we like it cialis price
buy cialis online safely
دوشنبه 12 آذر 1397 10:00 ق.ظ

You revealed it perfectly!
cialis 30 day sample cialis italia gratis cialis official site cialis vs viagra cialis rezeptfrei sterreich cialis daily new zealand venta de cialis canada cialis pas cher paris try it no rx cialis if a woman takes a mans cialis
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 10:15 ب.ظ

Great knowledge. Thank you.
low cost cialis 20mg where to buy cialis in ontario low dose cialis blood pressure price cialis wal mart pharmacy cialis generico cialis preise schweiz click here take cialis cialis 20mg wow cialis 20 generic cialis
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:21 ق.ظ

Well expressed genuinely. !
generic cialis with dapoxetine free generic cialis miglior cialis generico cialis 5mg billiger wow look it cialis mexico ou trouver cialis sur le net achat cialis en europe wow cialis tadalafil 100mg buy name brand cialis on line cialis farmacias guadalajara
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 10:26 ب.ظ

Thanks. An abundance of tips.

cialis 05 we recommend cialis best buy prix de cialis cialis e hiv generic cialis in vietnam only now cialis 20 mg cialis 100mg suppliers cialis 5 mg effetti collateral import cialis generic for cialis
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 09:08 ق.ظ

Amazing forum posts. With thanks!
generic cialis soft gels best generic drugs cialis cialis coupons printable cialis vs viagra tesco price cialis cialis 20 mg cut in half cialis kaufen wo cialis e hiv cialis qualitat cialis side effects
buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 09:54 ب.ظ

Amazing many of helpful facts.
cheap cialis we recommend cialis best buy callus generic cialis soft gels cialis generico online cheap cialis tadalafil 20mg only best offers 100mg cialis purchase once a day cialis buying brand cialis online
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:56 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
generic cialis 20mg uk cialis generico en mexico cialis cost generic cialis in vietnam cialis 20mg prix en pharmacie how much does a cialis cost buy cialis online legal cialis 20 mg best price generic cialis levitra chinese cialis 50 mg
buy cialis delhi
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:36 ق.ظ

Truly loads of good tips!
cialis 05 cialis sicuro in linea cialis 10 doctissimo the best choice cialis woman cialis kaufen cialis with 2 days delivery comprar cialis 10 espa241a we like it safe cheap cialis where cheapest cialis cialis 20 mg effectiveness
buy cialis medication
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:52 ب.ظ

Thank you! Fantastic information.
generic cialis review uk cialis 5 mg viagra vs cialis cialis 20mg preis cf only now cialis for sale in us cialis 20mg prix en pharmacie buy cialis online cheapest prix de cialis cialis tadalafil cheap cialis
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:54 ق.ظ

Incredible all kinds of valuable material.
buy original cialis cialis online nederland cialis tadalafil cialis super acti tesco price cialis tadalafil cialis dosage amounts cialis rezeptfrei generic cialis 20mg tablets safe dosage for cialis
buy cialis germany
دوشنبه 9 مهر 1397 05:10 ب.ظ

You said it adequately.!
look here cialis order on line costo in farmacia cialis when will generic cialis be available cialis 20 mg cut in half effetti del cialis cost of cialis cvs cialis online deutschland generic cialis levitra how to buy cialis online usa order generic cialis online
canada pharmacies online
یکشنبه 1 مهر 1397 03:11 ب.ظ

Great postings. Thanks!
northwest pharmacies in canada canada medications buy drugstore online india drugs for sale online trusted pharmacy canada canadian pharmacy viagra brand canada pharmacies canada pharmacies online prescriptions buy vistagra usa drugstore online shopping reviews
http://buycialisky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:51 ق.ظ

You actually expressed that effectively.
cialis 5 mg effetti collateral cialis 5 mg buy cialis 5mg billiger achat cialis en itali cialis for daily use cialis generico milano cialis soft tabs for sale tadalafil cialis 5 effetti collaterali acquistare cialis internet
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:29 ب.ظ

Lovely content, Regards.
generic cialis get cheap cialis cialis with 2 days delivery best generic drugs cialis purchase once a day cialis the best choice cialis woman cialis mit grapefruitsaft generic cialis tadalafil how do cialis pills work deutschland cialis online
order viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:44 ق.ظ

Well spoken certainly. !
buy viagra pharmacy where can i get viagra online buy internet viagra cheap viagra viagra tablets online viagra nz buy buying generic viagra online viagra uk buy online buy viagra without viagra order uk
Cialis 20 mg
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:15 ق.ظ

You have made your position very well!!
cialis tablets tesco price cialis cialis side effects 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis for sale south africa cialis online napol tadalafil 20mg brand cialis nl opinioni cialis generico price cialis best
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:23 ب.ظ

Seriously tons of excellent facts.
cialis et insomni cialis pas cher paris cialis purchasing price cialis wal mart pharmacy trusted tabled cialis softabs we like it cialis price we recommend cheapest cialis what is cialis we recommend cialis best buy cialis pas cher paris
Viagra daily
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:42 ق.ظ

Regards, Helpful information!
online pharmacy usa sildenafil uk pharmacy buy viagra in malaysia viagra alternatives buy tadalafil where to purchase viagra where to buy viagra vaigra where to buy real viagra online uk buy viagra
Cialis pills
یکشنبه 19 فروردین 1397 03:58 ق.ظ

Superb info. Thanks a lot!
dosagem ideal cialis purchasing cialis on the internet if a woman takes a mans cialis cialis australia org discount cialis only best offers 100mg cialis import cialis cialis tablets cialis alternative chinese cialis 50 mg
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 07:11 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
female cialis no prescription precios de cialis generico cialis 20mg prix en pharmacie cialis dose 30mg i recommend cialis generico cialis et insomni buying cialis in colombia purchasing cialis on the internet cialis uk if a woman takes a mans cialis
Reggie
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:40 ب.ظ
Quality content is the crucial to invite the visitors to pay a quick visit the website, that's what this
web site is providing.
How long do you grow during puberty?
یکشنبه 15 مرداد 1396 08:14 ب.ظ
Thanks for the auspicious writeup. It actually was a amusement account it.

Glance advanced to far brought agreeable
from you! However, how could we communicate?
std home test
یکشنبه 4 تیر 1396 10:45 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که
ظاهر شدن مناسب ابتدا آیا واقعا نشستن کاملا با من پس
از برخی از زمان. جایی درون جملات شما در
واقع قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای بسیار
در حالی که کوتاه. من هنوز کردم مشکل خود را
با فراز در مفروضات و شما ممکن است را خوب به پر کسانی که شکاف.
اگر شما که می توانید انجام من
خواهد مطمئنا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
Garrett
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 08:00 ب.ظ
Hello my loved one! I wish to say that this post is amazing, great written and include almost all
vital infos. I would like to see more posts like this.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30